ارزيابي تغييرات مقاومت بتن خود تراکم در يک عضو سازه اي

0

با در نظر گرفتن طبيعت جريان پذير وخود ترازي بتن خود تراکم ، نگراني هايي از جمله جدا شدگي و نشست درهنگام حمل و نقل و زمان ريختن ايجاد مي شود[٦]. از سويي آزمونه هاي استانداردي که همراه سازه اصلي ريخته و به آساني متراکم مي شوند، نمي توانند به معناي واقعي بيانگر خصوصيات سازه اصلي باشند. از اين رو اطمينان ازاينکه  بتن خود تراکم ريخته شده در محل بتواند به مانند بتني که بوسيله لرزاندن متراکم شده است ، همگني مناسبي در خصوصيات اساسي حاصل نمايد، ضروري به نظر مي رسد.

از سوي ديگر استفاده از مواد مضاف ، به عنوان پرکننده و يا جايگزين بخشي از سيمان براي تامين خصوصيات رئولوژيکي بتن خودتراکم و همچنين از لحاظ زيست محيطي به منظورکاهش آلودگي هاي ناشي از توليد سيمان درکارخانه ها و صرفه جويي در انرژي ، به شدت مورد توجه قرار گرفته است . از جمله مواد مضاف فعال، مواد پوزولاني مي باشند و از آنجايي که ذخاير زئوليت ٢ در کشور ما به وفور يافت مي شود و هزينه ي نهايي آن نسبت به ساير مواد پوزولاني مانند ميکرو سيليس و خاکستر بادي بسيار پايين تر مي باشد، بنابراين شايسته است توجه بيشتري به اين پوزولان صورت گيرد[٧].

در اين مطالعه به ارزيابي تغييرات مقامت بتن خود تراکم در يک عضو سازه اي نظيرديوار بتن مسلح با جايگزين بخشي از سيمان با ماده ي پوزولاني زئوليت و مقايسه ي آن با ديوارساخته شده با بتن معمولي پرداخته شده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.