اصول اختصاصی حاکم بربیمه ی آلودگی های نفتی

0

اصول اختصاصی حاکم بربیمه ی آلودگی های نفتی

علاوه بر اصول عمومی حاکم بر قراردادهای بیمه مانند اصـل حسـن نیـت و افشـای اطلاعـات، اصـل جبـران خسارات و لزوم نفع بیمه ای و منع بیمه ی مضاعف حفاظت از مورد بیمه و کاهش خسارات، به علت شرایط بسیار خاصی که صنعت نفت و گاز از آن برخوردار است، اصول اختصاصی حاکم بر آن بـا سـایر بیمـه هـا تـا حدودی متفاوت است .

حجم بالای خسارات ناشی از آلودگی های نفتی اصولی خاص را ایجاب می نمایـد کـه در صورت عدم رعایت آنها ممکن است مندرجات بیمه نامه مطابق با نیازهای واقعی بیمـه گـذار نباشـد و یـا اینکه ریسک به صورت منطقی و ضابطه مند توزیع نگردیده باشد و هنگام وقوع خسارت موجب آشکار شدن اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار گردد .بدیهی است چنین اوضاعی موجب گسستگی روابط نیز می گردد.

اما در صورت رعایت این اصول و ضوابط اولا احتمال تحقق خطر کاهش پیدا می کنـد و ثانیـا بـه فـرض وقـوع خسارت بیمه گذار با برخورداری از آرامش خاطر وابستگی بیشتری به بیمه احساس می کنندکه در نتیجه ی آن بخش انرژی به پشتوانه بیمه می تواند در بستر مناسبی به فعالیت بپردازد و صنعت بیمه هم بـا احسـاس رضایت به فعالیت خود ادامه دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.