انواع استفاده از نتیجه گیری ها در سمینار

0

. در سمینار از نتیجه گیری به صورت های زیر استفاده کنید:

.زبان استفاده برای بیان مطالب این بخش در زیر آورده شده است عمل زبان مورد استفاده –

۱- برای نتیجه گیری : بنابر نتیجه گیری حالا جمع بندی میکنیم – خوب، اجازه دهید چیزی را که می گفتم جمع بندی کنم.

۲- ارائه پیشنهاد:

بنابراین، پیشنهاد میکنم/ پیشنهاد/ پیشنهاد می کنم از این استراتژی پیروی کنید. سؤالات سؤالات موقعیت خوبی است تا دانشجو با شنوندگانروبرو شود. این ممکن است برای دانشجو مفید یاشد. اگر دانشجو سعی کند از قبل بداند که چه سؤالی قرار است از وی پرسیده شود، وی قادر خواهد بود از قبل جوابی برای ان سمینار برای این منظور در نظر گیرد. به طور معمول تصمیم در این مورد به نظر دانشجو بستگی دارد و وی باید این مطلب را در بخش مقدمه سمینار خود برای شنوندگان مشخص سازد. دانشجو باید با همه سؤال کنندگان مؤدبانه برخورد کند، حتی اگر آنها سؤالات سختی را مطرح شله توسط آنها به وسیله دانشجو مورد توجه قرار گیرد.

نحوه نتیجه گیری در سمینار دانشجو می تواند سؤالهای طرح شده را مجدداً فرمولبندی نموده و با فرمولبندی جدید پاسخ گوید. حتی دانشجو می تواند چند سؤال را با هم ترکیب نموده و آنگاه پاسخ گوید. در برخی موارد دانشجو میتواند از شنوندگان برای ارائه ایلده کم کی بگیرد. دانشجو هنگام پاسخ دادن به سؤالات نباید خیلی کوتاه پاسخ گوید. در پاسخ دادن به سؤالاتی که دانشجو را با تناقض درگیر می کند، در آغاز پاسخ توضیح را ارائه دهد پیش از انکه شنونده دیگری سؤال بعدی را مطرح کند و یا به نتیجه گیری بپردازد. گاهی بد نیستکه شوخی و طعنه را در بحث کمک گرفت، بهتر است جدی بودن شنونده را با  شوخی وشوخی نمودن او را به جدی کشاند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.