انواع سیستم های ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ی نماهای سبز

0

ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا

ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی

اوﻟﻴﻦ ﻧﻮع از ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ دو ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮدی و اﻓﻘﻲ،ﻣﻴﻠﮕﺮد و ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی ﻓﻠﺰی اﺳﺖ.ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ در ﻛﺸﺶ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺎرﮔﺬاری اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﺗﻼﻗﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﻫﺎ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﻃﺮاﺣﻲ و ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻧﻤﺎ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎزه ای ﺑﺮای اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻫﺎی ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻛﺎﺑﻠﻲ و اﺟﺰای ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ از ﺟﻨﺲ ﻓﻮﻻدﺿﺪزﻧﮓ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد اﻣﺎ از دوام و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی اﻏﻠﺐ در ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺳﺎده ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻫﺎی اﻟﺤﺎﻗﻲ ﺑﺮای ﺧﻠﻖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻳﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮی در ﻛﻨﺞ ﻫﺎی ﺑﻨﺎ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ.ﺳﺎزه ای ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن روی آن ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻧﺪازﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دو ﺑﻌﺪی ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ دارای ﺗﻜﻴﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﺷﻨﺪو ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺮه آﻧﻬﺎ را اﺟﺮا ﻛﺮد.در ﻛﻨﺎر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﻛﺎﺑﻠﻲ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ،ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی دوﺑﻌﺪی ﺻﻠﺐ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺟﺰاﻳﻲ از ﺟﻨﺲ ﭼﻮب ﻳﺎ ﻓﻠﺰ و ﺑﺎ اﺑﻌﺎدی ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ،ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن،اﺗﺼﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزه ﻧﻤﺎ و ﻧﺤﻮه ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎزه ای ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ.

 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

ﮔﺮوه دوم از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ.اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل،ﻋﺮض و ﺿﺨﺎﻣﺖ داﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮای رﺷﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری ﮔﻴﺎﻫﺎن روی ﻧﻤﺎی ﺳﺒﺰ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ.ﻳﻚ روﻳﻜﺮد در ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﺷﺒﻜﻪ ﺳﻴﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﻢ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎوﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺎب ﻓﻮﻻدی ﺟﻮش داده ﺷﺪه اﻧﺪ.روش دﻳﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﺳﺎزه ای ﺑﺎ ﺧﺮﭘﺎی داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﻗﺎب ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.اﻳﻦ ﭘﺎﻧﻞ ﻫﺎی ﻣﺪوﻻر وزن ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻓﻲ را ﻛﺎﻫﺶ داده و اﻣﻜﺎن ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻄﻮح وﺳﻴﻊ را ﺑﺪون ﻗﺎب ﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزﻧﺪ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺎﻧﻠﻲ اﻳﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ را دارد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎی روی ﻧﻤﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺷﻮد.ﻣﺰﻳﺖ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ روش ﺿﺨﺎﻣﺖ ﭘﺎﻧﻠﻬﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮای رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ در دراز ﻣﺪت اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.