انواع پیام های مختلف VMS

0

فناوری VMS میتواند جهت بهبود روانی ترافیک و ایمنی رانندگان مورد استفاده قرار بگیرد. گزارش نهایی کوپر و میشل تحت عنوان ایمنی و مؤثربودن استفاده گسترده تر از VMS این نتایج را ارائه داد کوپر و میشد ۲۰۰۲

  • رانندگان مایلند استفاده از علائم VMS بیشتر شود
  • مؤثربودن VMSها بستگی به میزان توانایی راننده ها در درک و جذب اطلاعات فراهم شده، دارد. به خاطرآوردن اطلاعات هنگامی ساده تر میشود که عوامل کلیدی بیشتری در پیام ظاهر شوند، هرچند یک پیام به صورت کامل، کمتر به خاطر میآید.
  • در برخی شرایط رانندگان ممکن است قادر نباشند کل اطلاعات یک پیام را متوجه شوند و ممکن است حجم بیش از حد اطلاعات دریافت کنند. آنها ممکن است به اطلاعات مهم ارائه شده عکسالعملی نشان ندهند و یا ممکن است عملکرد آنها در رانندگی افت کند.

کوپر و میشد همچنین گزارش دادند که اثر انواع پیام های مختلف VMS بر سرعت رانندگی و انتخاب مسیر رانندگان تأثیر میگذارد (کوپر و میشل :(۲۰۰۲

  • تفاوتی میان VMSهای بدون پیام (خالی) و VMSهای غیرترافیکی یافت نشد، بنابراین ممکن است اجازه دادن به نمایش پیامهای تبلیغاتی در مواقعی که اطلاعات ترافیکی برای گزارشدادن موجود نیست میتواند ایده خوبی باشد چرا که به درآمدزایی میانجامد.
  • پیامهای تاکتیکی زمان تصمیم گیری را افزایش میبخشد.

پیامهای استراتژیکی زمان تصمیم گیری را افزایش میدهد و تعداد پاسخ های نادرست بیشتری وجود دارند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.