بررسی برخی موانع و محدودیت های کارآفرینی در سازمانها

0

مرور پژوهشهای مختلف داخلی و خارجی نشان میدهد که کارآفرینان برای انجام فعالیتهای کارآفرینانه خود با مشکلات و موانع گوناگونی مواجه می شوند که این موانع سرعت و توانمندی آنان را کاهش می دهد. مرور مستند بر ادبیات موضوعی کارآفرینی سازمانی، بیانگر این است که بررسیهای گوناگونی به بررسی موانع کارآفرینی سازمانی پرداختهاند.

موانع و محدودیتهای متعددی برای حرکت به سوی کارآفرینی در سازمانها وجود دارد، پیامد و بازخور به کارگیری فنون  مدیریت سنتی در سازمان است. در برخی موارد، این موانع به قدری مخرب هستند که افراد  ترجیح میدهند از رفتار کارآفرینانه اجتناب کنند. از جمله موانعی که پیش روی کارآفرینی  سازمانی وجود دارد می توان به عدم حمایت مدیریت از کارآفرینی، عدم داشتن آزادی عمل در کار، سیستم نامناسب تشویق و ارائه پاداشها، ساختار خشک و مکانیکی، فرهنگ ضعیف  ناسازگار و محافظه کارانه، اعمال کنترل شدید، توجه به سودهای کوتاه مدت، عدم باور به توان خلاقیت افراد، اعمال کنترل شدید، وجود فرهنگ محافظه کارانه، توجه به سود های کوتاه مدت، و شیوههای نادرست تشویق و ارائه پاداش و مواردی از این نوع اشاره کرد .[۱۳]

در پژوهشی که محمدکاظمی و همکارانش ب۱۴ب در سازمان تربیت بدنی کشور انجام دادند، به منظور شناسایی ابعاد رفتاری از مدلی مفهومی با ۵ بعد استفاده شده است که فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، ویژگی های شخصیتی مدیران، ویژگی های شخصی کارکنان و تضادی سازمانی را از موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی دانسته اند . با  توجه  به نتایج به دست آمده از این پژوهش در پیشنهادهایی برای بهبود کارآفرینی سازمانی در سازمان مزبور ارائه گردید که به موارد ذیل اشاره شده استْ

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.