بررسی تحقیقات برای شـناخت هیـدرولیک جریـان هنگـام اجرای عملیات فلاشینگ

0

این عمل به دو صورت تحت فشار و رودخانه ای میتواند انجام پذیرد. در فلاشینگ تحت فـشار سـطح آب مخـزن بـه مقـدار کمی پایین آورده میشود. بنابراین تاثیر عمل آبشویی محدود به اطـراف دریچـه هـای تحتـانی خواهـد بـود و در ایـن حالـت عمـل فلاشینگ راندمان پایینی خواهد داشت و از آن تنها در مخازنی که نسبت حجـم مخـزن بـه جریـان ورودی کوچـک اسـت و دارای دریچه های تخلیه رسوب با ظرفیت بالا هستند استفاده میگردد (٢٠٠٣ ,and Spry ١٩٨٢ ,Qian).

در فلاشینگ رودخانه ای سطح آب مخزن به پایین ترین مقدار خود خواهد رسید و عملا مخزن تخلیه میگردد بطوریکه جریان رودخانـه ای (Riverine) در کـف مخـزن ایجـاد گـردد. در ایـن حالـت فراینـد حـذف رسـوبات بـه دو بخـش فرسـایش پـسرونده (Retrogressive) و فرسـایش پیـشرونده (Progressive) تقسیم میگردد که این دو حالت از فرسایش در دوجهت مخالف با ایجاد یک کانال در کف مخزن باعـث بـالا رفـتن راندمان عملیات فلاشینگ گردیده و حجم زیادی از رسوبات مخزن به پایین دست منتقـل مـیگـردد (١٩٩۶ ,Lai and Shen). .

ایـن عملیات تقریبا روی ۵٠ سد در سطح دنیا صورت گرفته کـه در بعـضی مـوارد ماننـد مخـازن Baira در هنـد، Gmund در اسـترالیا، Hengshna در چین و Gibidem در سوئیس موفقیت آمیز و در بعضی موارد دیگر چون Guersney در آمریکا، Rud – Sfid در ایـران و Sanmenxia در چین ناموفق بوده اسـت  (١٩٩٩ ,and White ١٩٩۶ ,Atkinson).

در زمینـه شـناخت هیـدرولیک جریـان هنگـام اجرای عملیات فلاشینگ نیز تحقیقات متعددی توسط مدل های هیدرولیکی و ریاضی انجام گرفته اسـت . بـا اسـتفاده از محاسـبات پروفیل سطح آب برگشتی برای جریان ، مدل های عددی رسوبگذاری و رسوب زدایی مخازن به ترتیب توسط آقایـان White در سـال ١٩٩٠ و Bettes در سال ١٩٨۴ توسعه داده شد. مرکز آموزش و تحقیقات بین المللی فرسایش و رسوب (١٩٨۵ ,IRTCES) تحقیقات جامع و وسیعی در زمینه شبیه سازی و بررسی خصوصیات جریان هنگام عمل فلاشینگ انجام داده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.