بررسی تغییرات کلمات بعد از اضافه شدن علامت جمع «ها» به آنها

0

بررسی تغییرات کلمات بعد از اضافه شدن علامت جمع «ها» به آنها

تذکر – اگر کلمهٔ قبل ازپسوندبه هاء غیر ملفوظ ختم شده باشد برای نمادش تلفظ مصوت کوتاه آخر آن را باقی می گذاریم و پسوند را جدا مینویسیم :

گله مند ، جامه دار، بهره ور، پلیه ور، پیشه ور ،لاله وش ‘ نامه رسان ، شیشه فروش،نیکه افروخته،خنده آور،فتنه انگیز

 هاء علامت جمع چسبیده به کلمات نوشته می شود

درختها، باغها ، کاخها ( نه بصورت درخت ها ، باغ ها، کاخ ها)

” ولی هر جا که کلمه به های غیر ملفوظ ختم می شود ، «ها» جدا از کلمه نوشته می شود.

تا تلفظ اصل کلمه آشکار باشد : نامه ها ، جامه ها ، خانه ها

 در اتصال به «ان» جمع یا «ی» مصدری ، «ک» اصلی اخر کلمه به صورت«گ» پیش ازمصوت ظاهرمی شود. وکلمه مختوم به حروف صامت «گ» گ تلقی می گردد و «ان» جمع  یا «ی»به آن می چسبد:بند گان، فرزانگان ، روندگان ،بندگی ؛ فرزانگی (و نوشتن آنها به صورت بنده گان ، فرزانه گان ، رونده گان بنده گی و فرزانه گی غلط است

دراتصال به «ی»نسبت گاه «گ»در تلفظ ظاهر می شود در این صورت پسوندنسبت را به صورت  (ای)به آخر کلمه می افزاییم پارچه ی پنبه ای،رنگ سرمه ای،قهوه ای

عدد ، دو و سه را در اتصال به «م» ادارت ترتیب (دوم وسوم ) بدون تشدید باید نوشت و دویم ؤ سیوم نوشتن درست نیست . و مشدد نوشتن واو این . .کلمه هم از غلط  های مشهور است

عدد سی را در اتصال به میم «سی ام»می مینویسند نه «سیم»

تذکر: نوشتن «هیجده با هژده و هیفده و هیجدهم و هیژدهم و هیفدهم » با افزودن یاء بعد از ها از غلطہای مشہور و صحیحش هجده .هژده، هیژدهم هفدهم وهفده بدون یاءاست

-کلمات زیر از تمام قواعد گفته شده مستشنی هستندو به صورت های زیرنوشته می شوند :

اینچنین – آ نچنان -اینجا- آ نجا -آنکه – با آنکه -بی آ نکه . در آنکه -انچه – همین – همان – همچنین – همچنان – چون کد – چونین-چونان – چنین – چنان – چگونه – چرا – چقدر – چسان – بسان – چه طور – کز ( = که از )-کم(= که هرا ) – کت ( = که ترا) و – کان ( است که آن ) کو(که او ) کافتاد(که افتاد) – نز ( – نه از ) – وز ( =و از )

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.