بررسی روشهای موثر در حذف رسوبات

0

استان گیلان در زمره رسوب خیزترین مناطق در دنیا به شمار میرود. به گونه ای که دبی ویژه رسوب برای حوزه آبریز پلرودبراورد شده است . سد مخزنی پلرود از نوع خاکی بوده و برروی رودخانه پلرود در استان گیلان احداث …. این سد در منتهی الیه جنوب شرقی استان گیلان و در فاصله ٢۵ کیلومتری شهرستان رودسر و ١٨ کیلومتری شهر کلاچای میباشد.

رسـوبات ورودی به مخزن عمدتا ریز دانه بوده که بیشتر شامل سیلت و رس میباشند. میزان رسوب ورودی به مخزن طی عمـر مفیـد آن ۶٧ میلیون متر مکعب براورد میگردد. ظرفیت ذخیره اولیه مخزن ۶۵ میلیون متر مکعب و حجم مفید ثابت مخزن با توجه به نیازهـای موجود ٣٠ میلیون متر مکعب براورد گردیده است که به طور متوسط ۵ ماه در سال از آن استفاده میشود و در ٧ ماه باقیمانده نیاز به آبگیری مخزن نخواهد بود. بدین ترتیب در این ٧ ماه با تخلیه مخزن و انجام عملیات فلاشینگ در مخزن ، حجم قابـل تـوجهی از رسوبات را می توان تخلیه نمود. و حجم مفید مخزن را برای مدت زمانی به مراتب بیشتر از عمـر مفیـد اسـمی مخـزن ( ۵٠ سـال ) حفظ کرد.

از دیگر عواملی که باعث انتخاب عمل فلاشینگ به عنوان روشی موثر در حذف رسوبات میگردد، کم بودن نسبت حجـم مفید مخزن به حجم رسوبات ورودی به آن خواهد بود. چنانکه پیش از این ذکر شد، حجم مفید مخزن در انتهای عمر مفید اسـمی آن حدود ٣٠ میلیون متر مکعب است که تنها ٢۴ درصد ازحجم کل مخزن پلرود را تشکیل می دهد. بـا ایـن حـال چنانچـه مطـابق روش پیشنهادی در این گزارش از عملیات فلاشینگ جهت تخلیه رسوبات استفاده گردد، حجم مورد نیاز بـرای مخـزن ۶۵ میلیـون متر مکعب خواهد بود که پس از رسوب گذاری قریب به ۴۶ درصد از حجم آن به صورت حجم مفید احیا می گردد. به عبـارت دیگـر با طراحی سد بر اساس عملیات فلاشینگ میتوان حجم مخزن را حدودا به نصف حجم مخزن در حالت بدون فلاشینگ تقلیـل داد.

افراد مختلفی جهت تعیین اینکه آیا عملیات فلاشینگ در یک مخزن امکان پذیر بوده یا نه معیارهای مختلفی ارائه کرده اند. هر کدام از این معیارها مزایا و معایب مربوط به خود را داشته و استفاده از آنها منوط به برقراری شرایطی خـاص و ویـژه در اجـرای عملیـات فلاشینگ میباشد. در سال ١٩٩۶، Atkinson به همراه موسسه Wallingfod جهت کمـی سـازی عملیـات فلاشـینگ در مخـازن ۶ معیار معرفی کرد که با استفاده از آنها میتوان امکان پذیری این عملیات را در مخزنی خاص تعیین نمود. هدف از این تحقیق بـراورد معیارهای مذکور در فلاشینگ مخزن سد پلرود و کاربرد آنها جهت بررسی امکان پذیری این عملیـات در ایـن مخـزن مـیباشـد. بـه عبارت دیگر با استفاده از این معیارها میتوانیم تعیین نماییم کـه اجـرای عملیـات فلاشـینگ از نظـر هیـدرولیکی در یـک مخـزن بخصوص میتواند در احیای حجم از دست رفته مخزن موثر باشد یا نه .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.