بررسی نتايج آزمايش هاي فراصوتي بر روي آزمونه هاي استاندارد مکعبي

0

علت انتخاب سن ٤٢ روز براي آزمايش بر روي ديوار استفاده از ماده پوزولاني زئوليت بوده است . از ديگر سو آزمايش هاي فراصوتي و چکش اشميت بر روي آزمونه هاي مکعبي استاندارد در سنين ٢٨،١٤،٧،٣و٤٢روز براي مقايسه با نتايج حاصله از ديوار و هم براي ترسيم نمودارهاي کاليبره انجام گرفت . تغييرات نسبي مقاومت آزمونه ها و سرعت امواج در آن ها در شکل هاي٧و ٨ آورده شده است .

نتايج آزمايش هاي فراصوتي بر روي آزمونه هاي استاندارد مکعبي نشان مي دهد که آزمونه هاي استاندارد در شرايط نگه داري خشک در بتن هاي معمولي و خودتراکم تا قبل از سن ٧ روز به ترتيب به ٩٧%و ٨٧% مقدار نهايي خود مي رسند. روند مشابهي براي مقاومت فشاري آن ها حاکم است و تا قبل از سن ٧ روز به ترتيب به ٧٦% و ٥٩ % درصد مقاومت نهايي خود مي رسند که اين موضوع مي تواند تاکيدي بر محافظت بتن در روزهاي اوليه باشد، و همين طور مي تواند نشان دهنده ي حساسيت کمتر بتن خود تراکم در  اين  سنين

شکل ٧-تغييرات نسبي سرعت امواج فراصوتي بر مبناي سرعت ٤٢روزه   شکل ٨-تغييرات نسبي مقاومت بتن بر حسب مقاومت ٤٢ روزه نسبت به بتن معمولي باشد. تغييرات سرعت امواج فراصوتي و عدد چکش اشميت در ارتفاع ديوارها براي همه ي آزمايش هاي صورت گرفته روند مشابهي را داشته است و به گونه اي است که مقادير نتايج حاصله در پاي آن بيشتر از ساير نواحي مي باشد(شکل ٩).

ميانگين سرعت امواج در بالا و پايين ديوار ساخته شده با بتن خود تراکم به ترتيب ٤/٢٢و٤/٤٩ بوده است . در حالي که اين مقادير براي ديوار ساخته شده با بتن معمولي به ترتيب برابر ٤/٥٥و٤/٧٨ بوده است . به بيان ديگر نسبت سرعت امواج در بالا به پايين ديوارهاي ساخته شده از بتن خود تراکم و معمولي به ترتيب برابر٩٤و ٩٥% مي باشد که کاملا منطبق با نتايج رنجبر[١٠] و مدندوست [١١]

است . در مطالعه انجام شده توسط رنجبر و همکاران بر روي انتشار امواج فراصوتي در ديوار ساخته شده از بتن خود تراکم ميانگين سرعت امواج در بالا و پايين به ترتيب ٤/٤٨ و ٤/٧٤ و نسبت ٩٥% گزارش شده است . در مطالعه ديگر توسط مدندوست بر روي ديوار ساخته شده از بتن معمولي اين مقادير به ترتيب ٣/٧٠و٣/٨٧ و نسبت ٩٦ % گزارش شده است . لازم به ذکر است که ابعاد و جزئيات آرماتورگذاري ديوار هاي ذکر شده در کار هاي فوق کاملا مطابق با ديوار مورد مطالعه در اين تحقيق مي باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.