بررسی نحوه آزمايش چکش اشمت

0

 آزمايش چکش اشمت

براي ارزيابي يکنواختي مقاومت بتن در لايه هاي سطحي ، آزمايش چکش اشميت بر روي هر ٤٩ موقييت نشان داده شده در شکل (٢) انجام گرفت ، و در هرخانه ١٦و در مجموع براي هر ديوار ٧٨٤ قرائت صورت گرفت . در ضمن براي ترسيم نمودار کاليبره ، اين آزمايش در تمامي سنين مذکور بر روي ٣ آزمونه ي مکعبي به ابعاد ١٠سانتي متر انجام شد. بر روي هر آزمونه ١٢ قرائت انجام گرفت ( در مجموع ٣٦ قرائت ) و ميانگين آنها ثبت گرديد.

 آزمايش مغزه گيري

اگرچنانچه مقاومت آزمونه هاي آزمايش فشاري کمتر از حداقل مقدار تعيين شده درمشخصات کار باشد، در اين صورت يا بتن واقع شده درسازه ضعيف است و يا آزمونه هاي آزمايشگاهي واقعاً معرف بتن درسازه نمي باشند. براي بررسي قسمت هاي مشکوک سازه مي توان اقدام به مغزه گيري نمود. معمولاً مقاومت مغزه هاي گرفته شده کمتر از مقاومت فشاري آزمونه هاي استاندارد آزمايش شده درآزمايشگاه مي باشد و اين مي تواند به دليل تفاوت در نحوه ي عمل آوري و تراکم آزمونه هاي مغزه گيري شده نسبت به آزمونه هاي آزمايشگاهي و نيز به دليل عمليات حفاري باشد. آزمايش مغزه گيري با استفاده از مته به قطر ٧٥ ميليمتر انجام گرفت و سپس آزمونه ها در آزمايشگاه به نسبت   ، يک برش داده شدند و پس از عمليات کلاهک گذاري براي تعيين مقاومت فشاري زير جک هيدروليکي قرار گرفتند. درشکل (٢)موقعيت مغزه هاي گرفته شده درديوار بتن مسلح نمايش داده شده است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.