بررسی نمودهای های تجلی تعلق اخلاقی- اعتقادی در بازار تبریز

0

الگوهای بازار

-۱ راسته

-۲ سرا

-۳ تیمچه

-۴دالان

-۵ سبزهمیدان

-۶ مجموعه ها: الگوهایی که در بالا ذکر شد در ترکیب با هم، مجموعهها را به وجود مینوعآورند. رایجترین مجموعه ها ترکیب یک تیمچه، یک سرا و یک راسته است. مجموعه حاج شفیع در شمال بازار تبریز، که به فروش فرش اختصاص دارد، نمونه این مجموعه هاست.

تجلی تعلق اجتماعی به مکان در بازار تبریز به عنوان یک نمونه موفق

 نمودهای های تجلی تعلق اخلاقی- اعتقادی در بازار تبریز

مفهومی که مکان و خصوصیات آثار انسانی القاء می کنند، برگرفته از شاخص هـای فرهنگـی و جهـان بینـی آن جامعه است. هیچ رفتار، اثرانسانی و محیط زندگی وجود ندارد، مگر اینکه از فرهنگ و جهان بینـی آن جامعـه متـأثر نباشد. از آنجا که فرهنگ وجهان بینی، دو عنصر مهم فضای حرکت جامعه به سمت کمال می باشد، لذا در ارتباط بـا اخلاق و مسئولیت نیز بایست به فرهنگ و جهان بینی آن جامعه رجوع شود تا معیار زندگی و ارزش های اخلاقی نزدآن جامعه مشخص گردیده و سپس با توجه به نحوه و میزان پیاده شدن این ارزش های اخلاقی در جامعه، بـه دنبـالتعلق اخلاقی گشت. آنچه که در این نوع تعلق کراسطبقنظریات «» مطرح است، تطابق ساختار فضـا بـا خلقیـات،اعتقادات و باورهای افراد جامعه می باشد(پیربابایی و سجادزاده،.(۱۳۹۰

در اغلب بازارهای سنتی و قدیمی با داشتن کسبه ای اصیل و متدین، هنوز عمل و رفتار اهل بازار نسبت به مکان بازار بر اساس آموزه های دینی استخراج می گردد و احساس و نوع رفتاری که اهل بازار نسبت بـه فضـاهای آن نیـزدارند برگرفته از اخلاق اسلامی می باشد. در نتیجه اهل بازار، آنگونه که اعتقاداتشان می گوید با فضاها و عناصر بازاررفتار کرده که این خود نوعی تعلق اخلاقی به محیط را ایجاد می نماید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.