بررسی و ارزیابی عناصر عالی خاک

0

برآورد تولید محصول :

پیش بینی تولیدات و زراعی به طور دقیق ودر زمان مناسب یک عامل اساسی در تقویت امنیت غذایی کشور و سیستم پخش می باشد.اولین مرحله د ربکارگیری سنجش از دور برای برآورد وسعت زمین تشخیص پوشش محصول توسط سنجش از دور می باشد.به همین دلیل بتید ویژگی های انعکاسی برگ سبز مورد مطالعه قرار گیرد.سنجش از دور براساس متدولوژی تخمین وسعت زمین برای محصولاتی همانند برنج ،گندم ،نیشکر،ذرت و غیره … به خوبی بکار گرفته می شود. [٢]

ارزیابی عناصر عالی خاک:

عناصری همچون ازت درسبزینگی گیاه نقش مهمی دارد کمبود آن باعث زردشدگی گیاه و کاهش میزان سبزینگی می  شود و این کاهش از طریق تصاویر ماهواره ای قابل شناسایی و پیگیری میباشد . با شناسایی این  محدوده ها میتوان برنامه ریزی دقیقی جهت کوددهی اراضی کشاورزی ارایه داد.میزان مصرف کود را براساس آگاهی از وضع موجود توصیه کرد .بر این توصیه علاوه  برصرفه جویی مادی درحفظ منابع خاک مهم می باشد.

پوشش زیر برف :

یکی از منابع مهم آبی جهت آبیاری اراضی کشاورزی برف می  باشند از آنجا که برف دارای آلبیدو زیادمیباشد شناسایی آن از طریق تصاویر ماهواره ای در سطوح مختلف  محلی،منطقه ای، ملی و جهانی باتوجه به نوع سنجنده امکان پذیرمیباشد . تصاویر ماهواره ای Optic این قابلیت را دارند که میزان سطوح برف را در منطقه تعیین کنند . تصاویر راداری باتوجه به خاصیت امواج رادار در نفوذ به عمق برف می  توانند علاوه بر سطح برف عمق آن را تخمین زد و میزان آب حاصله از برف را تخمین بزنند .که این میتواند بعنوان پشتوانه جهت گسترش میزان کشت باتوجه به میزان آب حاصله باشد این اطلاعات می تواند عامل مهمی جهت برنامه ریزی کشاورزی در سال آتی باشد.چرا که با آگاهی از میزان آب استحصالی می توان راهکارها واستراتژی های مناسب جهت تعیین میزان  نهاده هایکشاورزی، بازاریابی  و…. انجام داد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.