بررسی و شناسایی موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرین

0
  • موانع عملیاتی:

 توجه به سودهای کوتاه مدت

توقع عمومی این است که کارآفرینی سازمانی، سودهای کوتاه مدتی را ایجاد کند. سازمانهایی که دستیابی به سودهای کوتاه مدت را معیار موفقیت سازمان بدانند و آن را به عنوان یک هدف استراتژیک در سازمان قرار دهند همواره فشار مداومی را بر کارکنان جهت دستیابی به اهداف تعیین شده وارد می کنند که این اقدامات کوتاه مدت یا تفکر کوتاه مدت می تواند به کارکنان و همچنین چشم اندازهای بلند مدت سازمان صدمه بزند .[۱]

  • وجود گروههای ذینفع متعدد

بسیاری از سازمانهای غیرانتفاعی باید گروه های زیادی از جمله مشتریان، افراد جامعه، نمایندگان مردم، دولتمردان، سازمانها و غیره را راضی کنند . چنانچه رضایت همه گروها مدّ نظر نباشد، خطرپذیری و اجرای اندیشه های جدید دچار مشکل می شود و گروهها ممکن است که به سازمان فشار آورند.[۲۵]

 جمعبندی و نتیجه گیری

پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط نوآور و کارآفرین پرداخته است. آنچه از بررسی پیشینه پژوهش به دست آمد، نشاندهنده این است که علی رغم اهمیت کسب و کارهای کوچک و متوسط، در اقتصاد و صنعت، این کسب و کارها با موانع زیادی در مسیر کارآفرینی و توسعه مواجه هستند.

آنچه بررسیها نشان می دهد موانع کلی در راستای کارآفرینی کسب و کارهای کوچک و متوسط شامل ۴ دسته، موانع داخلی، موانع عملیاتی، موانع محیطی، و موانع فردی هستند که هر کدام از این موانع در دل خود موانع ریزتری را در بر میگیرد. لذا با توجه به مزیت ها و قابلیت های بسیار زیادی که شرکت های کوچک و متوسط دارند، حمایت های گوناگون نیاز است تا مسائل و مشکلات این کسب و کارها از مسیر توسعه برداشته شوند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.