تحلیل حمله هیدروژنی در فلزات

0

 خوردگی قلیائی ( (Caustic Corrosion

پس از تشکیل رسوبات و داشتن ابعاد مورد نیاز جهت ایجاد میحیط ایزوله فوق الذکر ، مکانیزم خوردگی کاستیک ناشی از تمرکز یون سدیم ( Na+ ) و تسریع در انهدام لایه محافظ Fe3 O 4 و همچنین ایجاد پیل غلظتی مطابق با شکل ۵ بوجود میآید . با انجام آزمایشات میکروسکوپ الکترونـی از روی سـطح نمونـه ملاحظه میگردد میزان سدیم در حد پائین ۰٫۷۸,۰٫۴۵) درصد) میباشد . همچنین وجود یون مس نیـز در حد ۵ درصد مشاهده گردیده است .

هرچه ازلایههای سطحی به زیر سطح رسوبات پیش میرویم افـزایش میـزان سـدیم موجـود در لایـههـای زیرین به شدت افزایش یافته وملاحظه میگردد که به ۲٫۵۴ درصد در شکل ۴ میرسد . علاوه بـر مـوارد فوق الذکر با توجه به تصاویر میکروسکوپی ضخامت لایه رویین وکـم بـودن ایـن ضـخامت درلولـههـای دیگ ۶ نسبت به دیگهای ۵ و ۷ خود میتواند به عنوان یکی از عوامل فرعی ایـن گونـه تخریـبهـا مـد نظرقرار گیرد . زیرا در شرایط نرمال کارو باتوجه به پایین بودن میزان اکسیژن موجـود در آب و درغیـاب عوامل رسوب زای دیگر کم بودن ضخامت لازم رویین میتواند تاثیر عمده ای درمکـانیزمهـای تخریـب داشته باشد

 حمله هیدروژنی

با توجه به بررسیهای انجام شده درمنابع آزاد سازی هیدروژن حاصل از واکـنشهـای خـوردگی و نفـوذ اتمهای کوچک آن به داخل فلز موجبات تخریب فلز را فراهم مـیکنـد ایـن تخریـب در اثـر واکـنش بـا کربن فولاد و تشکیل گاز متـان ( CH4) مـیباشـد کـه بـه صـورت ملکـولی در مـرز دانـههـا تجمـع یافتـه تنشهای حاصل از آن موجبات ایجاد ترک و رشد آن را بـدنبال خواهـد داشـت تـشکیل متـان مطـابق بـا واکنش ذیل صورت میگیرد .

Fe3C+2H2 CH4+3Fe

همچنین دکربوره شدن فلز اصلی ناشی از واکنش هیدروژن ، خودتـا حـدی باعـث کـاهش اسـتحکام فلـز میگردد . نتیجه این عمل همانگونه که درشکل ۳ ملاحظه میشود باعث تجزبه ساختارهای پرلیتی موجود به فریتی گردیده است

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.