تحلیل فرضیه های هم بستگی تئوری Wertheim با نام SAF”T

0

معادلات (۱۴) و (۱۵) از قانون (CR1) و معادلات (۱۷) و (۱۸) از قانون ترکیب ECR) Elliott) پیروی میکنند. هر دو مدل ارائه شده برای الکل های سبک (متانول و پروپانول) – آب مناسب هستند. تئوری Wertheim همچنین در مورد croSS-aSSOcition نیز قواعدی بیان کرده است. ترم هم بستگی بر مبنای تئوری انحراف ترمودینامیکی درجه اول (۱-TPT) توسط Champan ارائه شده است. ترم هم بستگی تئوری Wertheim با نام SAF”T بیان می شود. داری دو فرضیه مهم است: ۱- اکتیویته هر مکان از پیوند مستقل از مکان پیوند دیگری روی همان مولکول است. ۲- فرضیه دوم که تابعی از فرضیه اول دارد این است که اثر کوپل شدن پیوندها روی یک مولکول نادیده گرفته میشود || ۱، ۳].

همانطور که بیان کردیم تمرکز اصلی مدل CPA در صنعت است. به طور مثال: سیستمهای بازدارنده گاز- هیدرات (متانول، گلیکولی)، واحدهای احیای گلیکول و دی هیدراته کردن گاز. واحدهای افزایش ترکیبات اکسیژن دار مانند الکل به بنزین، جداسازی الکلهای دارای نقطه آزئوتروپ، از جمله مواردی هستند که باید رفتار سیستمها را با مدلهای مناسب توصیف کرد؛ تا بتوان در طراحی اولیه و شرایط عملیاتی، بهترین بهینه سازی اعمال شود

سیستم های مذکور در موارد بالا تماماً دارای اجزائی هستند که باعث تشکیل پیوند هیدروژنی میباشد. معادله حالت CPA مدل نوپایی است؛ نقطه پیدایش آن در سال ۱۹۹۵ می باشد، این مدل بهترین توصیفی است برای سیستمهایی که قادر هستند با مولکولهای خود مانند (استون) یا با مولکولهای دیگر مانند (آب – متانول) پیوند هیدروژنی تشکیل دهد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.