تحلیل قانون دعوت از بدهکاران تاجر در لمور تصفیه دیون تاجر

0

 دعوت از بدهکاران تاجر

به همان طریقی که در مورد بستانکاران گفته شد، در آگهی از بدهکاران تاجر نیز دعوت می شود که در مهلت مقـرر در بنـد 2 ماده 24 قانون اداره تصفیه خود را معرفی کنند. در نهایت در حالی که قانون گذار برای عدم معرفی طلبکاران مجـازات جزائـی مقرر ننموده است.

در مورد بدهکاران تأکید کرده که آنان، در صورت معرفی نکردن خودشان محکوم به مجازات خواهند شد. در واقـع بـه موجـب بند 3 ماده 24 این قانون متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج دین به نفع صـندوق ب مـذکور در ماده ) 54 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی) محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی متخلف را به حـبس از سه تا شش ماه نیز محکوم نماید. قید عبارت می تواند نشان می دهد که اختیـار بـا دادگـاه اسـت و حتـی در صـورت احـراز تخلف، دادگاه ممکن است متخلف را به حبس محکوم نکند.

دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی به جرم مندرج در بند3 ماده 24 قانون اداره تصفیه، مطابق مقررات عام قانون تشـکیل دادگـاه های عمومی و قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه عمومی است. اداره تصفیه برای تعقیـب متخلـف بایـد در ایـن دادگـاه طـرح شکایت نماید که پس از رسیدگی، در مورد مجازات حکم صادر خواهد کرد.

طریق اعتراض به رأی دادگاه نیز تابع مقررات عام قانون آیین دادرسی خواهد بود. مجازات منـدرج در بنـد 3 مـاده 24 مـذکور فقط درمورد کسانی صادق است که شخصاً بدهکار باشند. این امر در مورد بدهکارانی که شخص حقیقی اند ایجاد اشـکال نمـی  این اشخاص می توانند تا پایان ورشکستگی اسناد خود را برای شرکت در حاصل دارایی تاجر ارائه دهند و مشمول ماده 37 قانون اداره تصفیه خواهند بود.

کند اما در مورد اشخاص حقوقی، این سوال مطرح می شود که چه کسانی از مدیران مسئول خواهند بود؟ قـانون گـذار در ایـن باره پیش بینی خاصی نکرده است. در آیین نامه قانون اداره تصفیه نیز قیدی در این باره وجود ندارد، البته باید توجه داشت که حتی با وجود قید، اجرای مجازاتی که آیین نامه معین می کند با اصل قانونی بودن مجازات مخالف است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.