تدریس و نحوه یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی

0

نتیجه گیری

بر اساس تحقیقات و تجربیات روشن می شود که ریاضیات ، علمی با مفاهیم انتزاعی است.انتزاعی بودن علم ریاضیات امکان احساس مفاهیمش را دشوار و در نتیجه آموزش و یاد گیری آن را سخت کرده است به طوری که روش های آموزشی خاصی را می طلبد . یکی ازعواملی که در فرایند های یاد گیری و درنتیجه در وضعیت آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی تاثیرمی گذارد

، روش های یاد دهی-یاد گیری این درس است . به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای هدایت فعالیت ها ،به منظور دستیابی به اهداف آموزشی،با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می کند،روش تدریس گفته می شود.

لذا آموزگاران عزیز با آگاهی از روش های نوین تدریس ریاضی در دوره ابتدایی مثل بارش فکری،روش مبتنی بر خلاقیت، ، روش حل مسأله،ساخت گرایی،کاوشگری، اکتشافی،فراشناختی،روش بازی،روش مبتنی برهمیاری،روش فعال و ویژگی ها،مراحل وکاربرد هر یک از این روشها و ایجاد فضای غنی، نقش موثری در پیشرفت فرایند یاددهی-یادگیری این درس پایهای می توانند داشته باشند. معلمان باید تصمیم بگیرند که در مورد تدریس و نحوه یادگیری دانش آموزان در درس ریاضی تغییراتی ایجاد کنند و از روش هایی استفاده کنند که دانش آموزان در کلاس فعال باشند و در آنها ایجاد انگیزه شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.