تعریف معیارهای عرض فلاشینگ

0

۱- مقدار جریان برای شستن رسوبات و تعادل آنها کم می باشد. به علت آنکه تخلیه ناقص مخزن نیز میتواند باعث ایجاد تعادل در رسوبات گردد، باید تعریف جدیدی از نسبت تعادل رسوب (SBR) داشته باشیم . این نسبت میتواند به عنوان پارامتری مستقل از تخلیه مخزن عمل کند به شرطی که رقوم خط القعر برابر با رقوم بستر اصلی رودخانه قبل از ساخت مخزن (که شرایط لازم برای تخلیه کامل مخزن است ) باشد. این معیار جدید با SBRd نشان داده می شود.

۲– عرض کانال ایجاد شده در اثر فلاشینگ کم می باشد. کانال ایجاد شده دارای عرض کفی تقریبا برابر با عرض رسوبات فلاشینگ شده محاسبه شده از معادله (۵) میباشد مگر اینکه عرض محاسبه شده بیشتر از عرض مخزن در آن رقوم باشد. بر این اساس معیار نسبت عرض فلاشینگ Flushing With Ratio( FWR) به صورت زیر تعریف می گردد:

اگر این نسبت بسیار کمتر از ١ باشد آنگاه عرض فلاشینگ به عنوان محدودیتی مهم تلقی می گردد. در موارد استثنایی اگر شیب جداره کانال ایجاد شده زیاد بوده و مخزن باریک باشد، محدودیت دیگری به صورت زیر تعریف خواهد شد.

۳- شیب جداره کانال ایجاد شده زیاد است . این محدودیت هنگامی برقرار است که علاوه بر برقرار بون محدودیت ٣، عرض کف مخزن در مقایسه با عرض قسمت بالای آن (که عرض مخزن در رقوم پر شده مخزن است ) کم باشد. این محدودیت توسط معیار

نسبت عرض بالای مخزن Top With Ratio( TWR) به صورت زیر کمی سازی می گردد:

در محاسبه مخرج کسر بالا تخلیه کامل مخزن منظور میگردد و نباید تخلیه ناقص در محاسبه آن در نظر گرفته شود. اگر محدودیت ٣ برقرار باشد، مقدار این پارامتر باید بیشتراز ٢ باشد تا محدودیت ۴ نیز برقرار باشد و اگر محدودیت ٣ برقرار نباشد آنگاه مقادیر TWR نزدیک ١ جهت غالب بودن محدودیت ۴ کافی خواهد بود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.