تعریف و مفهوم تعلق اجتماعی به مکان

0

در مقدمه نخست به روش تحقیق، تعریف تعلق اجتماعی به مکان، و مفهوم بازار پرداخته می شود. روش تحقیق در این پژوهش دارای رویکردی تحلیلی، اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه است که با بهره گیری از منابع موجود به بحث و بررسی پیرامون موضوع مورد مطالعه می پردازد. پس از بیان ادبیات موضوع، ضمن برداشت میدانی، به بررسی حس تعلق در بازار مورد مطالعه ( بازار تبریز )، پرداخته می شود. ابزار جمع آوری اطلاعات و منابع به کاررفته در پژوهش حاضر، شامل مطالعه ی کتب و مقالات موجود در زمینه ی تحقیق، و در عین حال بررسی سایت های اینترنتی پیرامون موضوع می باشد.

بدنه اصلی تحقیق

 مفهوم حس مکان

اصطلاح حس مکان از ترکیب دو واژه حس و مکان تشکیل شده است .واژه حس در فرهنگ لغات آکسفورد سهمعنای اصلی دارد : نخست یکی از حواس پنج گانه؛ دوم احساس، عاطفه و محبتتصویرکهدر روان شناسی به درک ذهنی گفته می شود یعنی قضاوتی که بعد از ادراک معنای شئ نسبت به خود شئ در فرد به وجود می آید که میتواند خوب، جذاب یا بد باشد؛ سوم ، توانایی در قضاوت درباره یک چیز انتزاعی ، مثل معنای حس در اصطلاح حسجهت یابی که به مفهوم توانایی یک فرد در پیدا کردن مسیر یا توانایی مسیر در نشان دادن خود به انسان است و درنهایت حس به معنای شناخت تام یا کلی یک شئ توسط انسان می باشد .اما واژه حس در این اصطلاح بیشتر بهمفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه کلی مکان یا توانایی فضا در ایجاد حس خاص یا تعلق در افراد است.

ازدیدگاه روان شناسی محیطی انسان ه ا به تجربه حسی، عاطفی و معنوی خاص نسبت به محیط زندگی نیاز دارند.این نیازه ا از طریق تعامل صمیمی و نوعی همذات پنداری با مکانی که در آن سکونت دارد قابل تحقق است. اینتعامل صمیمی و همذات پنداری، روح یا حس مکان نامیده می شود. از نظر روانی حس مکان کاتالیزوری است کهباعث تبدیل شدن یک محیط به یک مکان می شود، روند تجربه عمیق مکان نه به عنوان یک شئ بلکه به عنوان یکاُرگانیسم زنده است که بعد از انطباق های متقابل پی در پی محقق می شود، از این رو روابط بینها افراد و مکاننیازمند ثباتی خاص است .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.