جامعه شناسی و خدمات اجتماعی به سبکAPA

0

جامعه شناسی و خدمات اجتماعی

فهرست منابع از قوانین سبک APA همان طور که در فصل ۱۰ توضیح و نشان داده شد، پیروی کنید. سبک APA در بسیاری از ژورنال های جامعه شناسی مورد استفاده قرار میگیرد؛ مانند: ژورنال روانشناسی اجتماعی، رورنال خدمات اجتماعی و جنسیت انسانی و ژورنال مسائل اجتماعی، با این حال ممکن است استادتان، سبک مورد استفاده ی ژورنال آمریکایی جامعه شناسی را ترجیح دهد. اگر چنین است سبک APA را به صورت زیر تغییر دھید:

۱. نام کامل نویسنده را فهرست کنید.

۲. سال را بدون پرانتز فهرست کنید.

۳. حرف اول تمام کلمات اصلی عنوان را با حروف بزرگ بنویسید.

۴. عنوان ژورنال ها را در علامت نقل قول قرار دهید.

۵. زیر شمارہی جلد خط نکشید.

۶. بعد از شماره ی جلد، علامت دونقطه بگذارید، نه کاما و بین دونقطه و شماره ی صفحه (یا صفحات) هیچ فاصله ای قرار ندهید.

استفاده از سیستم نام و سال برای مقالات رشته های علوم زیستی و زمینی

کشاورزی                  انسان شناسی               باستان شناسی           نجوم          

زیست شناسی             گیاه پزشکی           جغرافیا              جانورشناسی

رشته های این گروه تحصیلی از سیستم نام و سال استفاده می کنند. عموما قوانین سبک APA (فصل ۱۰) با معیارهای مستندسازی در این رشته ها مطابقت می کنند، مخصوصا در مورد استنادهای درون متنی؛ اما در مورد فهرست منابع، تفاوت هایی در سبک آنها دیده می شود که در زیر توضیح و نشان داده خواهند شد.

– کشاورزی

استاد درون متنی سیستم نام و سال را همان طور که در بخش ۱۱ الف یا بخش ۱۰ ب، توضیح داده شد، به کار برید.

فهرست منابع عموماً شکل این فهرست براساس قوانین انجمن شیوه نامه ی سردبیرانی ریاست شناسی (CBE) – سبکی که در زیر بیان شده – تنظیم شده است؛ به جز اینکه خط دوم به بعد هر مدخل، به جای داشتن دو حرف فاصله از ابتدای خط، پنج فاصله دارند.

توجه: شکل این مدخل ها عموما با شکل مدخل هایی مطابقت دارد که در ژورنال های کشاورزی یافت می شوند مطابقت دارد؛ به ویژه ژورنال علوم حیوانی و ژورنال انجمن آمریکا در زمینه ی علوم پرورنس گل و گیاه.

– انسان شناسی و باستان شناسی

امتداد درون متنی سیستم نام و سال را همان طور که در بخش ۱۱ الف یا بخش ۱۰ ب، توضیح داده شد، به کار برید.

فهرست منابع این فهرست را “منابع استنادی” نامگذاری کنید و نام نویسنده و تاریخ انتشار را همان گونه که در زیر آمده، در سمت چپ بنویسید:

توجه: شکل این مدخل ها براساس پیکره ی نگارشی انسان شناسی آمریکایی می باشد.

زیست شناسی/گیاه شناسی/جانور شناسی:سبکCBE

ویراست جدید دستنامه ی سبک CBE مربوط به سال ۱۹۹۳ – یک راهنمای رسمی حامی دو سبک مرجع است که توسط انجمن سردبیران زیست شناسی، در مورد مؤسسه ی علوم زیستی آمریکا منتشر نموده است. برای مطالعات عمومی زیست شناسی از سیستم نام و سال که در زیر آمده است، استفاده کنید. برای مقالات زیست-پزشکی از سیستم شماره ای استفاده کنید (بخش ۱۱از، “استفاده از سیستم شماره ای برای مقالات علوم پزشکی”، را ملاحظه کنید).

استاد درون متنی سیستم نام و سال را همان طور که در بخش ۱۱ الف یا بخش ۱۰ ب، توضیح داده شد، به کار برید.

فهرست منابع این فهرست را بر اساس حروف الفبا مرتب کرده و آن را “نوشته های استنادی” نامگذاری کنید. اولین خط هر مدخل را از سمت چپ شروع کرده و خط دوم به بعد را به اندازه ی دو حرف از ابتدای خط فاصله دهید.

برای ژورنال ها فهرستی از این موارد تهیه کنید: نام نویسنده (یا نویسندگان) سال انتشار، عنوان مقاله، نام ژورنال، شماره ی جلد و شماره ی صفحات. زیر نام ژورنال خط نکشید و در عنوان مقاله، فقط حرف اول از اولین لغت و اسامی خاصی را با حروف بزرگ بنویسید.

برای کتاب ها فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده (یا نویسندگان)، سال انتشار، عنوان، شهر محل انتشار و ناشر، زیر عنوان کتاب خط نکشید و در عنوان آن فقط حرف اول از اولین لغت و اسامی خاص را با حروف بزرگ بنویسید.

توجه: شکل این مدخل ها عموما با دستنامه ی جدید سبک CBE ویراست ششم – که در سال ۱۹۹۳ منتشر شده مطابقت دارد.

جغرافیاهیئت ممیزه جغرافیایی ایالات متحده، معیارهایی برای مقالات رشته ی جغرافیا تعیین کرده است که در زیر توضیح داده می شوند.

استاد درون متنی سیستم نام و سال را همان طور که در بخش ۱۱ الف یا بخش ۱۰ ب، توضیح داده شده و در این مثال نیز نشان داده شده است، به کار برید:

فهرست منابع کتابنامه را تحت عنوان “نوشتجات استنادی” نامگذاری کنید و فقط آثاری را فهرست کنید که در مقاله، آن ها را ذکر کرده اید. اگر منابعی که در مقاله استفاده نکرده اید را فهرست می کنید، آن را “کتابنامه ی منتخب ” نامگذاری کنید. فهرست را بر اساس حروف الفبا مرتب کنید. برای کتاب ها فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده (بعد از آن کاما قرار دهید)، سال انتشار (بعد از آن کاما قرار دهید)، عنوان کتاب (فقط حرف اول از اولین لغت و اسامی خاصی را با حروف بزرگ بنویسید؛ پس از آن علامت دونقطه بگذارید)، محلی انتشار (بعد از آن کاما قرار دهید)، ناشر (بعد از آن کاما قرار دهید) و تعداد همه ی صفحات (بعد از آن نقطه بگذارید). برای ژورنال ها فهرستی از این موارد تهیه کنید: نویسنده (بعد از آن کاما)، سال انتشار (بعد از ان کاما)، عنوان مقاله (فقط حرف اول از اولین لغت و اسامی خاصی را با حروف بزرگ بنویسید؛ پس از آن علامت دونقطه)، نام ژورنال (به صورت اختصاری اما زیر آن خط نکشید؛ پس از آن کاما)، شماره ی جلد (همراه با یک “.v” کوچک مانند: “۲۳٫V”؛ بعد از آن کاما)، شماره ی صفحات (قبل از آن ها “.p” بگذارید). یادداشت های دیگری درباره ی نقشه های جدید، تصاویر، صفحات وغیره اضافه کنید (مدخل ماتسون را در زیرملاحظه کنید). نمونه ای از یک فهرست در زیر آمده است:

توجه: شکل این مدخلهای جغرافیایی با پیشنهاداتی برای نویسندگان گزارشات هیئت ممیزه جغرافیایی ایالات متحده، ویراست هفتم (واشنگتن دی سی: وزارت کشور، ۱۹۹۱) و با زوربال، جغرافیا و زوربال آموزناسی جغرافیایی مطابقت دارد.

 استفاده از سیستم نام و سال برای مقالات رشته های بازرگانی و اقتصاد

استناد درون متنی سیستم نام و سال را همان طور که در بخش ۱۱ الف یا بخش ۱۰ ب، توضیح داده شد، به کار برید.

فهرست منابع با استاد خود مشورت کنید. بسیاری از اساتید رشته ی بازرگانی سبک APA را تأیید می کنند (بخش ۱۰ج، را ملاحظه کنید) چرا که در بسیاری از ژورنال های بازرگانی مانند ژورنال آموزشی بازاریابی، اقتصاد مالی کاربردی و اقتصاد کاربردی مورد استفاده قرار گرفته است. تعدادی از اساتید در سبک APA تغییراتی ایجاد می کنند تا مقالات شما با دسته ای دیگر از ژورنال های بازرگانی نظیر ژورنال بازاریابی یا ژورنال تحقیقات بازاریابی مطابقت داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.