جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

0

جایگاه داده های ماهواره ای در برنامه ریزی و توسعه پایدار

دربرنامه ریز ی اولین و مهمترین مرحله تعیین هدف یا اهداف میباشد و سپس طراحی  فرایند های  که ما را جهت رسیدن به آن اهداف یاری می کنند

. این فرایند نیاز به شناخت و آگاهی از وضع موجودمی باشد .تا براساس آن بتوان برای آینده برنامه ریزیکرد. در برنامه ریز ی ،گروههای متخصص براساس اطلاعات و  داده ها تصمیم گیری کرده و با توجه به ویژگیهای  منطقه به تخصیص منابع می پردازند. در فرایند برنامه ریزی نقشه ، تصاویر ماهوار ه ای ، عکس های هوایی وعکس نقشه از اهمیت ویژه ای  برخوردارمی باشند .

زیرا نه تنها در مراحل مقدماتی و مطالعاتی ،بلکه در مراحل بعدی  پروژه ها  نیز دائما مورد استفاده قرار می گیرند. از مزیت های مهم ، اندازه گیری  پارامترهای مختلف میباشد که درروی زمین مشکل و زمانبرمی باشند. کاریرد نقشه به سه صورت می باشد :نقشه خوانی تفسیر نقشه و تهیه نقشه پیشنهادی. عمل نقشه خوانی و تفسیر نقشه بیشتر بر مبنای  نقشه ها ی موجود صورت می گیرد. درنقشه ها ی پیشنهادی وضع پیسنهادی منطقه رادرآینده درزمینه های عمرانی نشان میدهد. پیشرفت سخت افزارونرم افزارهای کامپیوتریخصوصا نرم افزارهای GIS باعث استفاده راحتر ازنقشه در برنامه ریز ی و تحلیلی های  پیچیده با متدهای جدید گردیده است .

امروز با پیشرفت کیفی و کمی تصاویر ماهواره ای درجنبه هایی چون قدرت تفکیک مکانی ،زمانی و رادمتریک و… شده و کاهش قیمت باعث گردیده است که جایگاه ویژه ای  در امر برنامه ریزی در سطوح مختلف داشته باشد.از این تصاویر می توان نقشه های توپوگرافی و موضوعی در مقیاس های مختلف استخراج نمود.[ ۵]

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.