دانلود مقاله اثرعمق پایاب حوضچه استغراق بر فشار دینامیکی ناشی از برخورد جت آب با استفاده از مدل عددی (مطالعه موردی سد بالا رود)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
حمید کیخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد . عمران آب دانشگاه آزاد واحد شوشتر، گروه آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران
بهروز دهان زاده – استاد یار دانشگاه آزاد واحد شوشتر- گروه آب، واحد شوشتر، دانشگاه آزاد اسلامی، شوشتر، ایران

چکیده:
در بررسی پرتابه های جامی شکل در سدها، به علت نیروهایی که جریان جت خروجی از آنها در محل برخورد به بستر پاییندست وارد می کند و منجر به آبشستگی و یا شکستگی دال کف می شود که در مقایسه با سازه های دیگر، نیاز به بررسی و مطالعهبیشتری دارند. تعیین مشخصات فشارهای دینامیکی محل برخورد در شرایط مختلف، این امکان را به ما خواهد داد که درصورت وقوع چنین شرایطی در سازههای اجرایی احتمال وقوع آبشستگی و میزان دقیق آن را مشخص نماییم و همچنینمی توان به طور دقیق احتمال ترک خوردگی دال کف پایان دست و یا مرحله جدا شدن ذرات از بستر را تعیین کرد که درطراحی حوضچه های استغراق اهمیت دارد. در این مطالعه (سد بالا رود) با فراهم آوردن شرایط اندازه گیری فشارهایدینامیکی ایجاد شده بر کف در اثر برخورد جت خروجی از پرتابه جامی شکل تلاش در استخراج داده هایی در شرایط مختلفبرخورد از نظر دبی جت خروجی و عمق پایاب شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که حوضچه های استغراقپایین دست پرتابه های جامی شکل زمانی مؤثر خواهد بود که نسبت عمق آب حوضچه به ضخامت جت در حال برخورد Y/Bj بزرگتر از ۳ باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.