دانلود مقاله ارائه ی الگوی بهینه پارکینگ (نمونه موردی: منطقه ۳ شهرداری مشهد)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
فهیمه مینایی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه گلستان
معصومه حسینی – کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه حکیم سبزواری
مهناز اکبری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی سمنان
سیدمحمدرضا حسینی – کارشناسی ارشد سنجش از دور و Gis دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:
افزایش جمعیت شهری مشکلات زیادی چون ترافیک و افزایش خودرو را به همراه داشته است و این مساله همگام با کمبود فضایپارکینگ شهری بوده است و اهمیت این مسئله در شهر مشهد بعنوان دومین کلانشهر ایران دوچندان می گردد. مکانیابی مناسبپارکینگ می تواند افزایش کارایی پارکینگ، کاهش پارک حاشیه ای و به طور غیرمستقیم افزایش عرض خیابانها و روانی ترافیک راسبب گردد، بدین خاطر هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگوی بهینه پارکینگ برای این شهر انتخاب گردید. روش تحقیق در اینمقاله توصیفی تحلیلی و نوع تحقیق نیز کاربردی میباشد. برای وزندهی معیارها از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با استفادهاز نرم افزار Expert choice استفاده شد. لایه های موردنظر آماده و سپس در محیط GIS وزندهی و تلفیق گشتند و در نهایتمناطق مناسب جهت احداث پارکینگ پیشنهاد شدند. براساس نتایج مناسبترین منطقه جهت احداث پارکینگ، انتهای خیابانطبرسی دوم در شمال منطقه مورد مطالعه می باشد و در نهایت با توجه به نتایج به ارائه راهکار پرداخته شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.