دانلود مقاله ارزیابی میزان تکمیل اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی در پرونده های پزشکی اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل

0

مقاله ارزیابی میزان تکمیل اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی در پرونده های پزشکی اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۳ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۳۳ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: ارزیابی میزان تکمیل اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی در پرونده های پزشکی اورژانس بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی
مقاله میزان تکمیل
مقاله جنبه های قانونی
مقاله پرونده اورژانس
مقاله بیمارستان های آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودیان سانازسادات
جناب آقای / سرکار خانم: علیدادی فهیمه
جناب آقای / سرکار خانم: ارجی گلی
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی عباسعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: مراکز فوریت ها و اورژانس بیمارستانها نقش اساسی در تضمین سلامت و نجات جان انسان ها در حوادث و سوانح ایفا می کنند. ارزیابی فعالیت های اورژانس و ارائه خدمات مطلوب به بیماران با ایجاد سیستم اطلاعاتی و ثبت صحیح اطلاعات میسر می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین میزان ثبت اطلاعات پرونده اورژانس و رعایت جنبه های قانونی در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت.
روش بررسی: این مطالعه، بصورت توصیفی- تحلیلی در سه بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زابل انجام شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد ۵۰۰ پرونده اورژانس از بیمارستانهای آموزشی زابل انتخاب شد. جهت جمع آوری اطلاعات از دوچک لیست استفاده شد. چک لیست اول جهت بررسی ثبت و عدم ثبت آیتم های موجود در فرم های پرونده پزشکی اورژانس و چک لیست دوم جهت بررسی میزان رعایت جنبه های قانونی و اصول مستند سازی پرونده- های پزشکی طراحی شد. از آنجائی که چک لیست اول برگرفته از فرم های استاندارد وزارت بهداشت و درمان می باشد، بدین لحاظ روائی و پایائی آن مورد تایید می باشد. روایی و پایایی چک لیست بررسی میزان رعایت جنبه های قانونی پرونده های پزشکی بر اساس نظر صاحبنظران رشته مدارک پزشکی تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: میزان ثبت اطلاعات توسط کادر پزشکی، پرستاری و پذیرش به ترتیب ۲۵٫۴ درصد، ۵۲٫۶ درصد و ۶۷٫۱ درصد و میزان رعایت جنبه های قانونی در کل پرونده های مورد بررسی ۴۴٫۷ درصد بود. مقایسه میزان رعایت جنبه های قانونی در فرم های پرونده و بیمارستانهای مورد مطالعه اختلاف آماری معناداری را نشان داد (p=0.0001).
نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به نتایج، ثبت اطلاعات و رعایت جنبه های قانونی پرونده ها کامل نمی باشد که این امر منجر به از دست دادن اطلاعات بیماران می گردد. بنابراین توجه و اهتمام بیشتر مسوولین، پزشکان و کارشناسان مدارک پزشکی به این امر در دانشگاه علوم پزشکی زابل و ارزیابی میزان ثبت اطلاعات بطور مستمر در تمامی بیمارستانها و برگزاری کلاسهای آموزشی برای پزشکان و کادر پذیرش و پرستاری ضروری به نظر می رسد. همچنین پیشنهاد می شود آموزش نحوه ثبت اطلاعات در برنامه های درسی و کلاسی کاروزان پزشکی و پرستاری گنجانده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.