دانلود مقاله بازتاب خصلت سلسله مراتب در الگوی بازارهای سنتی نمونه مورد مطالعه: بازار شهر همدان

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
بهروز اقبالی درخشان – کارشناس ارشد معماری،دانشکده هنر،دانشگاه علم وهنر یزد
کاظم مندگاری – استادیار گروه معماری و شهرسازی،دانشگاه هنرومعماری یزد
سمیه امیدواری – استادیار گروه معماری دانشکده فنی مهندسی،دانشگاه علم و هنر یزد
آزاده مساوات – کارشناس ارشد معماری،دانشکده هنر،دانشگاه علم وهنر یزد

چکیده:
سلسله مراتب یکی از اصول حاکم بر مجموعه و اجزاء پدیده ها در عالم طبیعت و هستی است. سلسله مراتب درمعماری سنتی چه در ساختار و کالبد و چه در معنا و کارکرد تجلی پیدا کردهاست و منازل و مدارج گوناگون باحفظ مراتب و ارزشها در سلسله مراتب خاص مشخص میشوند. حتی حیات نیز به تدریج و با ظرافت در فضا رخمی دهد و اجزاء را به صورت نظام یافته در یک کل تعریف می کند . بازارهای سنتی به عنوان یکی از نمودها وتجلی گاه های معماری سنتی نیز از این اصل سلسله مراتب مستثنا نیست و در الگوی بازار شاهد اصلسلسله مراتب هستیم که باعث حیات بخشیدن به آن شده است.در این مقاله ابتدا با روش توصیفی به تشریحمفهوم این خصلت در عالم کائنات و سپس به تبیین مفهوم آن در جهان بینی اسلامی پرداخته شده و پس از بیانمفهوم الگو ،اصل سلسله مراتب در شکل گیری حیات در الگوی معماری بازار بیان شده است و با روش کیفی بهتحلیل محتوای این اصل در ابعاد مختلف بازار سنتی همدان پیگیری شده است. درنهایت چنین نتیجه می شودکه اصل سلسله مراتب در بازار، مخاطب بازار را به درستی به مقصد می رساند و نمود آن در کالبد ، فعالیت هایمتنوع را در جایگاه خود تحقق می بخشد و در کنار بعد معنا باعث تعالی روح می شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.