دانلود مقاله بررسی اثرنانواکسیدروی برمیزان روغن و عملکرد ارقام آفتابگردان

0

سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صدقی – دانشیاران دانشگاه محقق اردبیلی
فرزانه حسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
رئوف سیدشریفی –

چکیده:

برای بررسی اثرمقادیر مختلف محلول پاشی نانواکسید روی برمیزان روغن اسیدچرب و عملکرد دانه ارقام آفتابگردان هیبریدهای ۱۹۱ Aline 122 ، Aline و فرخ ازمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با استفاده ازسه غلظت صفرو۰/۵و۱ گرم برلیتر نانواکسید روی با ۳تکرار به اجرا درآمد نتایج نشان داد که هرسه رقم درهمه نمونه برداریها بیشترین میزان روغن اسید اولئیک و اسید لینولئیک رادرتیمار ۰/۵ گرم برلیتر و کمترین میزان را درتیمارشاهد داشتن همچنین هرسه رقم بالاترین عملکرد را درتیماریک گرم برلیتر نشان دادند و بین ارقام تفاوت معنی داری ازلحاظ تعداد طبق مشاهده نشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.