دانلود مقاله بررسی اثرچین برداری و تاریخ کاشت برتولید بذرگیاه علوفه ای شبدربرسیمTrifolium alexandrinum L درشرق مازندران

0

سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

خلیل چابک – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:

شبدربرسیم بخاطرپتانسیل تولید علوفه زیاد وبهبود وضعیت خاک ازمهمترین گیاهان خانواده لگومینوز محسوب میشود استان مازندران هرساله با مصرف حدود یک هزارتن شبدربرسیم بیشترین سطح زیرکشت درکشور را بخود اختصاص میدهد این تحقیق به منظور بررسی اثرات چین برداری و تاریخهای مختلف کاشت برعملکرد تولید بذروعلوفه ابتدا بصورت مشاهده ای و سپس طی دو سال دریک پروژه اماری درایستگاه هتحقیقات کشاورزی بایع کلا واقع در۴۰کیلومتری شرق ساری برای اجرا گردید شیوه چین برداری با سه سطح شامل بدون چین برداری CO یک چین برداشت در۹۰روز پس ازکاشت C1 و دوچین برداشت در۹۰روز پس ازکاشت و ۶۰روز پس ازچین اول c2 و نیز تاریخهای کاشت D1تاD5 به فاصله هر۱۵روز یکبار از۱۰مهرتا۱۰اذردریک طرح ازمایشی اسپلیت بلوک درقالب اجرایی بلوک کامل تصادفی اعمال شدند داده های اماری درتجزیه واریانس سالانه و مرکب برای سطوح تاریخ کاشت دارای تفاوت های معنی داری درسطح احتمال ۱ درصد بوده و مقایسه میانگین تیمارها درازمون دانکن درکلاسهای متفاوتی قرارگرفتند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.