دانلود مقاله بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

0

مقاله بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در توسعه آموزش در علوم پزشکی از صفحه ۱۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسی ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه فرهنگی
مقاله انگیزه ورود
مقاله عملکرد تحصیلی
مقاله دانشجویان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایزدی صمد
جناب آقای / سرکار خانم: جویباری لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: بیکی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: صفارحیدری حجت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه افراد دارای سرمایه های مختلفی هستند که سرمایه فرهنگی بیشترین تاثیر را بر افکار و رفتارهای آن ها داشته، فضای زندگی آن ها را شکل می دهد. سرمایه فرهنگی بدون کوشش شخصی کسب و به ارث برده نمی شود، کسب سرمایه فرهنگی کار طولانی، مداوم و پی گیر، یادگیری، فرهنگ پذیری، زمان و امکانات مالی و مادی را می طلبد. انگیزه به عنوان شاهراه اصلی یادگیری و عملکرد تحصیلی با سرمایه فرهنگی ارتباط دارد. هدف این پژوهش تعیین ارتباط سرمایه فرهنگی با انگیزه ورود به دانشگاه و عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان است.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی تحلیلی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس روی ۳۵۹ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال ۱۳۹۱ انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه روا و پایای سرمایه فرهنگی با چهار مقیاس درونی، عینی، نهادی و تعاملی و پرسشنامه انگیزه ورود به دانشگاه و همچنین برای سنجش عملکردتحصیلی از معدل دانشجویان استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون اسپیر من و کراس کالوالیس مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: ۷۵٫۵ درصد نمونه ها زن و بیشترین قومیت فارس (۶۳٫۸ درصد) بودند. میانگین نمره حیطه های درونی، عینی، نهادی وتعاملی به ترتیب ۵۸٫۹۳، ۲٫۲، ۱٫۱۳، ۳٫۱۸ بود. بیشترین نمره مربوط به سرمایه فرهنگی تعاملی بود. انگیزه ورود ۴۹ درصد دانشجویان خوب بود. عملکرد تحصیلی ۲۱٫۷ درصد دانشجویان بالاتر از ۱۷ (خیلی خوب) بود. بین سرمایه فرهنگی درونی با عملکرد تحصیلی (p=0.028) و سرمایه فرهنگی تعاملی با انگیزه ورود (p=0.0001) و عملکرد تحصیلی (p=0.005) ارتباط معنادار وجود داشت. بین سرمایه فرهنگی عینی و نهادی با انگیزه ورود و عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری وجود نداشت . از بین چهار نوع سرمایه فرهنگی تنها ارتباط معنادار بین سرمایه فرهنگی درونی به تفکیک دانشکده مشاهده شد (p=0.008) و بین هر چهار نوع سرمایه فرهنگی با سطح سواد پدر و مادر ارتباط معنادار وجود داشت
نتیجه گیری: با افزایش سرمایه فرهنگی درونی عملکرد تحصیلی در دانشجویان افزایش می یابد و سرمایه فرهنگی تعاملی نقش بسیار تاثیر گذاری بر انگیزه ورود دانشجویان به دانشگاه و عملکرد تحصیلی آنان ایفا می کند. داشتن امکانات فرهنگی و مدارک علمی، فنی و حرفه ای (سرمایه فرهنگی عینی و نهادی) عامل مهم و تاثیر گذاری در افزایش سرمایه فرهنگی دانشجویان نمی باشد .

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.