دانلود مقاله بررسی انواع اثرات کلی در ارتباط بین سرمایه گذاری در زیرساختهای حمل ونقل زمینی و توسعه اقتصادی منطقه

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
رضا ولیزاده – عضوهیئت علمی دانشگاه ازاد واحد تبریز
آرزو آقامحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی منطقهای دانشگاه ازاد
سعید ضرغامی – دانش اموخته ی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی
بابک شمس – دانشجوی کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده:
سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل به نوبه خود می تواند یکی از راه های ارتقا و توسعه و پیشرفت درمنطقه باشد و امروزه به ان توجه مبذولی شده است و سعی می گردد به این عامل بیش از عوامل دیگر توجهشود اثرات سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل ونقل می تواند به اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کاتالیستتقسیم بندی گردد در این مقاله سعی شده است تا حدودی به این مسئله پرداخته شود. در ابتدا در موردسیستم حمل ونقل توضیحاتی داده می شود سپس در مورد انواع سیستم حمل ونقل زمینی توضیحاتی ارایه می -گردد در ادامه مقاله سعی می گردد در مورد اثرات غیرمستقیمی و مستقیم و کاتالیست سرمایه گذاری در طولزمان و در اقشارمختلف درامدی و فضایی همچنین در سطوح مختلف اجتماعی و اقتصادی توضیحاتی بهاختصار داده شود.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.