دانلود مقاله بررسی تأثیر افزایش ارتفاع بر روی قابلیت اعتماد قاب های فولادی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سیدمهدی موسی الیردی – کارشناس ارشد مهندسی سازه
احسان جهانی – استادیار دانشگاه مازندران

چکیده:
توصیف رفتار واقعی سیستم های سازه ای به طور اجتناب ناپذیری وابسته به برخی منابع عدم قطعیت ها ویا پارامترهای تصادفی است.درمیان روشهای مختلف آنالیزهای تصادفی ترکیب روش المان های محدود باالگوریتم های پیشرفته آنالیز قابلیت اعتماد منجربه پیدایش روش المان های محدود مبتنی بر قابلیتاعتماد (RFEM(Reliability-based Finite Element Method گردیده است.مطالعه حاضر نیزبا بهکارگیری این روشها درحالت کلی ومشخصاً با استفاده ازروش مرتبه اول قابلیت اعتماد First Order Reliability Method)FORM) و با درنظرگرفتن پارامترهای تصادفی در آنالیزهای سازه ای، قابلیت اعتمادقابهای فولادی مختلف را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده است. برای این منظور تمامی مشخصات مصالح فولادمصرفی و بارهای جانبی وارد به سازه به عنوان متغیرهای تصادفی در آنالیز سیستم های مورد مطالعه در نظرگرفته شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن هستند که افزایش ارتفاع در قابهای فولادی ،بدلیل افزایش تعدادپارامترهای دارای عدم قطعیت و همچنین افزایش تاثیر عدم قطعیت بارهای جانبی،موجب کاهش قابلیتاعتماد قاب های فولادی و در نتیجه افزایش احتمال خرابی قاب های فولادی می گردد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.