دانلود مقاله بررسی تاثیر تغییر ابعاد هندسی سرریز سد سیوند در تعدیل حداکثر دبی جریان خروجی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
محمدحسین ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، سازههای هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
آرش ایمانی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
بابک امین نژاد – استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن،گروه مهندسی عمران

چکیده:
گسترش سدها، هزینه احداث آن ها، همچنین اهمیت طراحی و رعایت نکات فنی در آن ها، مسئلهحفاظت سازه اصلی سد و تأسیسات وابسته به آن را دو چندان می سازد. شناخت تاثیرات جریان سیلابی توسطروندیابی سیلاب صورت می پذیرد. در این مطالعه سد سیوند به عنوان سد هدف برگزیده و با استفاده از روشاصلاح شده پالس معیار قدرت مخزن سد ارزیابی شد و سپس روندیابی سیلابهای ورودی به مخزن برای طول-های مختلف سرریز (۱۵۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ متر) با توجه به منحنی سطح حجم ارتفاع مخزن انجام پذیرفت ومقادیر پیک سیلابهای خروجی با دوره بازگشت های مختلف تعیین گردید. نتایج نشان داد که افزایش طولسرریز به ترتیب به میزان ۳۳/۴۴ تا ۲۰۰ درصد، دبی پیک خروجی را به ترتیب ۱۶/۱۵ تا ۲۸/۵۶ درصد افزایشداده و همچنین تراز آب مخزن را در رنج ۰/۰۲ تا ۰/۰۳ درصد کاهش میدهد. نتایج موید آن است که اگر چهافزایش ابعاد سرریز باعث افزایش هزینههای ساخت آن میشود اما این امر به علت کاهش ارتفاع تراز نرمال تاتراز حداکثر سیلابی، باعث کاهش کلی هزینههای ساخت بدنه اصلی سد میشود. مطالعه حاضر نشان داد کهافزایش ابعاد سرریز بیشتر باعث افزایش دبی خروجی میگردد تا بر کاهش تراز آب مخزن نقش داشته باشد. بهعبارت دیگر افزایش ابعاد سرریز باعث کاهش اندک ارتفاع کلی سد شده ولی سایر هزینه ها، از جمله هزینه هایساخت سرریز، افزایش طول حوضچه آرامش ناشی از افزایش طول پرش هیدرولیکی و سایر هزینه های مرتبطرا افزایش می دهد. از این رو قویا توصیه می گردد در طراحی ابعاد سرریزها در صورت عدم محدودیت سایتاحداث سد، بهینه سازی سرریزها با تلفیق مطالعات اقتصادی دقیق صورت پذیرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.