دانلود مقاله بررسی جامعه شناختی کارکرد و نقش هیات ها و اجتماعات مذهبی در توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شهر کوهدشت

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
جمشید گرواند – دانشجوی دکتری جامعه شناسی (عضو هیئت مدیره شرکت نقش کلیک)
محمدتقی عینی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی
صالح سوری – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:
مشارکت شهروندان بعنوان ابزار و هدف در اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختها و هم فراتر از آن به عنوانیکی از مهمترین ارکان شهرنشینی و تحقق جامعه مدنی و متعالی محسوب می شود. زمینه یابی و ساماندهی اینمهم در هر جامعه به فراخور ظرفیت های موجود آن صورت می گیرد. در جوامع توسعه یافته محوریت مشارکتجویی بر عهده نهادهای جدیدی همچون سمن ها و سی بی اوهاست. اما درچنین جوامعی گروه های مردم نهاد کمتریبه نسبت اجتماعات عام محلی و فرامحلی سنتی همچون هیئت های مذهبی مورد توجه است.این مقاله مختصرهر چند به حیطه شهرکوچکی همچون کوهدشت محدود است، اما بیش از آن ادعا دارد که الگو و نمونه ایست برایتوجه بیشتر به ظرفیتهای اجتماعی موجود در جامعه مذهبی ایران. هیئت ها و اجتماعات مذهبی محلی وشهری در اشکال متنوع آن (هیئت های عاشورایی، مولودی ها، جلسات مداحی، جلسات قرآنی، و . . .) درشهرکوهدشت سرمایه اجتماعی هستند که می توانند در فرایند ساماندهی محلات محروم یا فرودست بطور خاص وحتی فراتر از آن نقش تاثیرگذار و تسهیل کننده و حمایت گری ایفا نمایند .در تحقیق ساماندهی محلات فرودستشهری کوهدشت چهارمحله شهرک نادی، تازه آباد شمالی، آخربوعلی و آخرفردوسی هیئت های خاص این محلاتمورد مطالعه قرار گرفته است. این اجتماعات با برخورداری از خاستگاه های اجتماعی مختلف از ظرفیت هایاجتماعی متنوعی برای تسهیل و هدایت مشارکت اهالی در اجرای پروژه های ساماندهی دراین محلات برخوردارند.با این وجود تاکنون توانمندسازی برای مشارکت موثرتر این هیئت ها از سوی نهادهای دولتی و نیمه دولتی یاغیردولتی مرتبط بخصوص شهرداری صورت نگرفته است، که این مقاله بعنوان بخشی از یک تحقیق و پژوهشاجتماعی صورت گرفته در ارتباط با این پروژه، سعی در توجه دادن بیشتر به این مهم دارد. روش اجرای این تحقیقتوصیفی_تحلیلی می باشد اما در برخی از موارد همراه با مشارکت محققین (مشاهده و مصاحبه) است. رویکردوچارچوب نظری به کارگرفته نیز جامعه شناختی و با تاکید بر رویکرد کارکردگرایی ست.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.