دانلود مقاله بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان

0

مقاله بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان لرستان
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفکر انتقادی
مقاله سبک هویت سردرگم
مقاله سبک هویت اطلاعاتی
مقاله سبک هویت هنجاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادی کبری
جناب آقای / سرکار خانم: علیپور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: نوری تیرتاشی ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک های هویت و تفکر انتقادی بوده است. برای بررسی این موضوع با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی که در دو مرحله انجام گرفت، ابتدا دو شهر از بین استان لرستان به روش خوشه ای انتخاب شد و در مرحله دوم از بین دانشگاه های پیام نور از دو شهر انتخاب شده استان لرستان دو دانشگاه و سپس از هر دانشگاه ۳۵ نفر به روش تصادفی (جمعا ۷۰ نفر) انتخاب شدند. پس از انتخاب گروه نمونه، به صورت همزمان پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی برروی آزمودنی ها اجرا شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون های آنوا و تی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که سبک هویت سردرگم با نمره کل تفکر انتقادی (سطح معناداری ۰٫۰۳) و همچنین مقیاس تحلیل از مقیاس های تفکر انتقادی (سطح معناداری۰٫۰۳) رابطه معکوس و معناداری دارد. همچنین نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون تی نشان داد که از بین سبک های هویت و مقیاس های تفکر انتقادی، در مقیاس های تحلیل (سطح معناداری ۰٫۰۳)، استنتاج (سطح معناداری ۰٫۰۰۸) و قیاس (سطح معناداری ۰٫۰۲۵) بین دو گروه علوم انسانی و علوم پایه تفاوت معناداری وجود دارد. به گونه ای که در مقیاس قیاس و تحلیل گروه علوم پایه میانگین نمرات بالاتری دارند. نتایج تفاوت معناداری را بین میانگین های سبک های هویت و تفکر انتقادی در دو گروه زن و مرد نشان نداد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.