دانلود مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی، هوش عاطفی و خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان

0

مقاله بررسی رابطه بین هوش معنوی، هوش عاطفی و خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسی رابطه بین هوش معنوی، هوش عاطفی و خودکارآمدی با رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان زن موسسات آموزش عالی شهر بهبهان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار شهروندی سازمانی
مقاله هوش معنوی
مقاله هوش عاطفی
مقاله خود کارآمدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قشقایی زاده نصراله
جناب آقای / سرکار خانم: حسین پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی رابطه متغییرهای هوش معنوی، هوش عاطفی و خودکارآمدی اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان زن در موسسات آموزش عالی شهر بهبهان است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمام کارمندان زن موسسات آموزش عالی بهبهان است. جامعه آماری تحقیق ۱۶۰ نفر می باشد، حجم نمونه با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی ساده ۱۱۳ نفر انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رفتار شهروندی سازمانی توکلی و همکاران، پرسشنامه هوش معنوی سهرابی و ناصری، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری و گریوز و پرسشنامه خودکارآمدی محقق ساخته استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از در بخش آمار توصیفی از شاخص های میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد محاسبه گردید و در بخش آمار استنباطی برای تصمیم گیری درباره سوال های پژوهش از روش های آماری همبستگی و رگرسیون گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین هوش معنوی کارکنان و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین هوش هیجانی کارکنان و مولفه های آن با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری دیده می شود. بین میزان خودکارآمدی کارکنان با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.