دانلود مقاله بررسی عوامل ایجاد تاخیر در اجرای سازههای فلزی صنعتی (مطالعه موردی: طرح الفین هشتم)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
نیما مهرگان برومندی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد عمران مهندسی و مدیریت ساخت- نویسنده مسئول
عبدالکریم عباسی دزفولی – دکترای سازه و استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان

چکیده:
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل ایجاد تاخیر در اجرای سازه های فلزی پروژه های صنعتی در حالتکلی و طرح الفین هشتم (پتروشیمی اروند) بصورت خاص می باشد. برای نیل به این هدف پس از شناساییعوامل، با تبعیت از مقیاس لیکرت، پرسشنامه ای شامل ۲۶ پرسش میان ۵۰ نفر از پرسنل پیمانکار و مشاورپتروشیمی اروند توزیع و با نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل پاسخنامه ها پرداخته شد. محاسبه آلفایکرونباخ برابر(α=۰/۸۶) نشان دهنده پایایی بالا و مطلوب پرسشنامه می باشد. در نهایت چهار عامل تورماقتصادی و افزایش قیمتها، عدم پرداخت به موقع صورت وضعیتها، عدم تناسب مدت زمان قرارداد با حجم کارو نیز عدم توجه به سیستمهای برنامه ریزی و کنترل پروژه مناسب و کارآمد به ترتیب اهمیت به عنوانمهمترین عوامل ایجاد تاخیر در اجرای بخش های مختلف سازه فلزی پیش گفته معرفی گردید و در ادامهراهکارهایی نیز برای برطرف نمودن نسبی عوامل فوق ارائه شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.