دانلود مقاله بررسی میزان کالوس زایی و تحمل ریزنمونه های مختلف ارقام پنبه (.Gossypium sp) به تنش شوری در شرایط درون شیشه ای

0

مقاله بررسی میزان کالوس زایی و تحمل ریزنمونه های مختلف ارقام پنبه (.Gossypium sp) به تنش شوری در شرایط درون شیشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی از صفحه ۹۴ تا ۱۰۸ منتشر شده است.
نام: بررسی میزان کالوس زایی و تحمل ریزنمونه های مختلف ارقام پنبه (.Gossypium sp) به تنش شوری در شرایط درون شیشه ای
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش
مقاله ریزنمونه
مقاله پنبه
مقاله کالوس
مقاله کلرید سدیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی بردی ک.
جناب آقای / سرکار خانم: آیدین ب.

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دستیابی به روش های کم هزینه و کوتاه مدت جهت دسترسی به لاین های متحمل به تنش های غیرزنده در برنامه های به نژادی گیاهی از کاربردهای مهم کشت بافت می باشد. در این تحقیق، ابتدا میزان کالوس زایی ریزنمونه های جنین نارس، محور زیر لپه و ریشه ارقام پنبه ساحل، سپید، نامبر ۲۰۰، باربادنس و خرداد روی محیط کشت MS حاوی ترکیبات مختلف هورمون های ۲, ۴-D و BAP مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج تجزیه واریانس، میزان کالوس زایی تحت تاثیر رقم، نوع ریزنمونه، ترکیب هورمونی محیط کشت و اثر متقابل ریزنمونه × محیط کشت در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود . بر اساس مقایسه میانگین داده ها به روش آزمون حداقل اختلاف معنی دار ، بیشترین میزان کالوس زایی مربوط به ریزنمونه جنین نارس و رقم نامبر ۲۰۰ بود که روی محیط کشت MS حاوی ۰٫۵ میلی گرم در لیتر ۲, ۴-D مشاهده گردید، درحالی که ریزنمونه ریشه رقم سپید کمترین میزان کالوس زایی را نشان داد. با انتقال کالوس های تولید شده به محیط کشت های حاوی غلظت های مختلف کلرید سدیم و بررسی میزان رشد نسبی کالوس ها مشخص گردید که تحمل ریزنمونه ها به کلرید سدیم تحت تاثیر رقم، نوع ریزنمونه، غلظت کلرید سدیم و تمام اثرات متقابل آنها در سطح احتمال یک درصد معنی دار می باشد. بیشترین میزان رشد نسبی کالوس ها روی محیط کشت های شوری، مربوط به ریزنمونه جنین نارس و ارقام خرداد و سپید به ترتیب با ۷۷٫۳ و ۷۶٫۲ درصد بود، درحالی که ریزنمونه ریشه رقم نامبر ۲۰۰ با ۱۷٫۹ درصد کمترین میزان تحمل را به کلرید سدیم نشان داد. رشد نسبی کالوس ها در تمام ریزنمونه ها و ارقام، با افزایش غلظت شوری در محیط کشت کاهش پیدا کرد به طوری که تیمار شاهد (بدون کلرید سدیم) با ۵۱٫۶ درصد بالاترین میزان رشد نسبی و محیط کشت حاوی ۳ میلی گرم در لیتر کلرید سدیم، پایین ترین سرعت رشد نسبی کالوس را با ۲۰٫۶ درصد به خود اختصاص دادند. با انتقال ریزنمونه های متحمل انتخاب شده به محیط کشت های با غلظت های بالاتر ۳٫۵ و ۴ میلی گرم در لیتر کلرید سدیم مشخص گردید که هیچ یک از کالوس ها و ریزنمونه ها قادر به زنده مانی و رشد روی این محیط کشت ها نبودند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.