دانلود مقاله بررسی و تحلیل توزیع فضایی و مکانی پارکهای شهر کوهدشت

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
مجتبی فتایی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
مریم کاظمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد
نورالدین میرزایی – کارشناس ارشد شهرسازی
کوروش خسروی – دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی و عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور کوهدشت

چکیده:
امروزه پیامدهای توسعهی شهری و پیچیدگی معضلات زیست محیطی، موجودیت فضای سبز وگسترش آن رابرای همیشه اجتناب ناپذیر کرده اند. شهرها به عنوان کانون های متمرکز فعالیت و زندگی انسان ها برای اینکهبتوانند پایداری خود راتضمین کنند چاره ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم های طبیعی راندارند. در این میان فضاهای سبز شهری جزء ضروریات هر شهر است. شهر کوهدشت که جزء شهرهای نوپایبعد از انقلاب است همانند بیشتر شهرهای ایران با کمبود فضای سبز شهری مواجه می باشد. پارک های شهریکه جز کاربری فضای سبز به شمار می روند، به عنوان یک عنصر زنده و پویا، نقش بازدهی اکولوژیکی،اجتماعی وزیباسازی سیمای شهر رابرعهده دارد. به طور مسلم دسترسی راحت و مطلوب به پارک های شهری،سبب رضایت و آسایش روحی شهروندان و تحقق رفاه و عدالت اجتماعی می شود. هدف این مقاله بررسیتوزیع فضایی- مکانی پارک های شهری کوهدشت می باشد. در این بررسی پراکندگی پارک ها، سرانه فضای سبز به خصوص پارک ها و تعداد پارک ها درمقیاس مختلف نشان داده شده است. روش پژوهش توصیفی –تحلیلی ازنوع کاربردی و ابزار پردازش کتابخانه ای اسنادی و مطالعات میدانی بوده است. برای تجزیه و تحلیلاطلاعات از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. نتیجه پژوهش نشانگر آن است که سرانه فضایسبز در شهرکوهدشت مناسب نمی باشد و پارک ها در مقیاس محله ای و منطقه ای و شهری وجود ندارند. ودر نهایت راهکارها وپیشنهاداتی برای بهبود این وضعیت ارائه شده است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.