دانلود مقاله بررسی و تحلیل حکمروایی خوب روستایی در توسعه مدیریت روستایی

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
صادق اصغری لغمجانی – استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل
محسن مهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل

چکیده:
حکمروایی خوب به عنوان مفهومی جدید در مدیریت روستایی است و فرآیندی تأثیرگذار که همه ارکان دخیلروستایی را بسوی تعالی و پیشرفت حرکت می دهد و یک رابطه صحیح و منطقی بین حکومت کنندگان و مردماست. به عبارت دیگر ، حکمروایی روستایی همانا به اجرا درآوردن تصمیمات و سیاست های مردم روستایی، همسو با منافع خودشان است که درعینحال با منافع ملی، منطقه ای و محلی نیز سازگار است و هدف آن بهحداکثر رساندن بهزیستی عمومی و توجه به بهرهمندی مادی و معنوی انسانها و رفع نیازهای آنان و حمایت ازحقوق اساسی در همه مکانها و زمانها است که زمینه ساز توسعه ای مردم سالار و برابر خواهانه می باشد . بهطور کلی حکمروایی خوب یک سیستم اداره ی ایده آل است که برای توسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی کشورها اجتناب ناپذیر است. سیستم ادارهی ایدهآل به معنی یک سازگاری ایده آل، یک شرط برایرسیدن به یک اعتماد درونی، توسعه پایدار و یک عدالت اجتماعی کارا می باشد که به طور موثرتری کار می-کند. این پژوهش از نوع توصیفی _ تحلیلی می باشد و جهت گردآوری از روش کتابخانه ای- اسنادی استفاده شده است، درجهت بررسی حکمروایی خوب روستایی به این نتیجه دست یافتیم که حکمروایی خوب روستاییمبنایی است در جهت دستیابی به توسعه پایدار و همچنین برای برنامه ریزی توسعه روستایی بسیار ضروریولازم است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.