دانلود مقاله بررسی و تحلیل عملکرد شوراها در مدیریت شهری (نمونه موردی؛ شهر ایذه)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
سعید امانپور – دانشیار در رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران
نبی الله حسینی شه پریان – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
نسرین آتش افروز – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
قاسم فرهمند – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده:
هدف اصلی این پژوهش بررسی وتحلیل عملکردهای شوراهای اسلامی در مدیریت شهرایذه ونیز رابطه خویشاوندی یا طایفه ایدر رأی آوری کاندیدها ومیزان مشارکت گیری از شهروندان می باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه می باشد.جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی ساکنان شهر ایذه تشکیل می دهند که تعداد ۳۱۰نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داه ها از نرم افزار spss با آزمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد، یافته ها نشان می دهد ۶۱/۳ درصد پاسخ گویان عملکرد شوراها در مدیریت شهر ایذه را خیلی ضعیف و فقط کمتر از ۰/۵۳ درصد پاسخ گویان عملکرد شورا در مدیریت شهررا خیلی خوب توصیف کرده اند ۴۸/۷ درصد شهروندان رابطه خویشاوندی را در قبول شدن کاندیدهای شوراها خیلی زیاد و حدوداً ۱۰ درصد پاسخ گویان این رابطه را خیلی کم فرض کرده اند، همچنین در زمینه مشارکت گیری شهروندان، ۶۲/۸ درصد پاسخ گویان میزان مشارکت را خیلی کم و تنها کمتر از ۰/۶ درصد پاسخ گویان میزان مشارکت شوراها با شهروندان را خیلی زیاد توصیف کرده اند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.