دانلود مقاله بررسی گره های ترافیکی شهر کوهدشت (از میدان امام خمینی (ره) تا چهار راه بسیج)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
حسن مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
مهرداد کرمی – دکترای تخصصی جغرافیای برنامه ریزی شهری (مدرس در دانشگاه آزاد واحد اسلامی بروجرد)
حمید نوری – دانشجوی کارشنا سی ارشد شهرسازی (کارشناس شهرسازی وساختمان در شهرداری)

چکیده:
ترافیک به عنوان یکی ازمهمترین چالشهای شهری است که گریبان گیرشهرهابه خصوص شهرهای کشورهای درحالتوسعه شده است ترافیک پدیده ای ناخوشایند می باشد که زاییده ی رشد فزاینده ماشینی شدن و افزایش شهرنشینیاست، ازطرفی مکان یابی نامناسب کاربری اراضی در سطح شهر به خصوص تجمع کاربری های سفر زا دربخش مرکزیشهرهابه عنوان نقطه ثقل وجاذب سفردرطول روزمی گردد. ترافیک یک واژه شناخته شده بین المللی است و در قوانینبه مجموعه عبور و مرور وسائط نقلیه و اشخاص و حیوانات در راهها اطلاق می گردد و از سه عامل انسان ، راه ، وسیلهنقلیه تشکیل می شود. چنانچه هر یک از عوامل سه گانه نباشد اصولا مساله ای بنام ترافیک وجود نخواهد داشتترافیک هم مانند عوارض یک معادله تک مجهولی نیست که با برخوردی یک بعدی بتوان آن را حل کرد. در پژوهشحاضر باتوجه به اهمیتی که مباحث ترافیکی دربرنامه ریزی سیستم های حمل ونقل شهری دارد سعی بر آن است کهمسئله ترافیک شهر کوهدشت مطرح و مورد بررسی قرار گیرد .هدف ازاین مطالعه شناسایی معظلات ترافیکی و ارائهراهکارهای مناسب جهت روان سازی و کاهش ترافیک خیابان رهبری شهر کوهدشت از میدان امام خمینمی (ره) تاچهار راه بسیج می باشد.روش تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و بر اساس زمان جمع آوری اطلاعات از نوعپیمایشی (مقطعی) می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.