دانلود مقاله تأثیر رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی معلمان (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا بهزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایران
محبوبه رحیم پور – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی. مدرس دانشگاه پیام نور واحد ایران

چکیده:

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمترین منبع در رسیدن به هدف های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمانمحسوب می شود. فرسودگی شغلی به صورت احساس خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت فردی تعریف می شود.معلمان به دلیل ماهیت شغل خود بیشتر مستعد فرسودگی شغلی هستند. از آنجا که رضایت شغلی متغیر مهمی می باشد و می تواند برمیزان و زمان فرسودگی شغلی اثرگذار باشد در این مطالعه تأثیر رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی را مورد مطالعه قرار دادیم. روشپژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) و پرسشنامه رضایتشغلی اسمیت و همکاران (JDI) بود. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار AMOS 20 صورت گرفت. نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معناداری دارد. رضایت شغلی بر دو بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیتتأثیر منفی دارد. رضایت شغلی بر بعد عملکرد شخصی از ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی تأثیر مثبت داشت.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.