دانلود مقاله تأثیر رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی معلمان (مطالعه موردی: شهرستان مرودشت)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سارا بهزادی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد ایران
محبوبه رحیم پور – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی-مالی. مدرس دانشگاه پیام نور واحد ایران

چکیده:

نیروی انسانی هر سازمان به عنوان مهمترین منبع در رسیدن به هدف های سازمانی نقش مهمی را ایفا نموده و نیروی محرکه سازمانمحسوب می شود. فرسودگی شغلی به صورت احساس خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و کاهش کفایت فردی تعریف می شود.معلمان به دلیل ماهیت شغل خود بیشتر مستعد فرسودگی شغلی هستند. از آنجا که رضایت شغلی متغیر مهمی می باشد و می تواند برمیزان و زمان فرسودگی شغلی اثرگذار باشد در این مطالعه تأثیر رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی را مورد مطالعه قرار دادیم. روشپژوهش کتابخانه ای و میدانی می باشد. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ (MBI) و پرسشنامه رضایتشغلی اسمیت و همکاران (JDI) بود. تجزیه و تحلیل آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار AMOS 20 صورت گرفت. نتایج نشان داد که رضایت شغلی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی و معناداری دارد. رضایت شغلی بر دو بعد خستگی عاطفی و مسخ شخصیتتأثیر منفی دارد. رضایت شغلی بر بعد عملکرد شخصی از ابعاد سه گانه فرسودگی شغلی تأثیر مثبت داشت.

Leave A Reply

Your email address will not be published.