دانلود مقاله تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: شرکت دنیای پردازش)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سوسن محمدعلیزاده – گروه مدیریت ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد ساوه ، ساوه ، ایران
محمدرضا بابایی – استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهرری، تهران، ایران

چکیده:

ازآنجاکه عدالت سازمانی نقش بسیار مهمی در توسعه و بهبود رفتار شهروندی سازمانی دارد و با توجه به دنیای رقابتیسازمانها در عصر حاضر ضرورت دارد که مدیران شرکت دنیای پردازش تهران زمینه را برای عدالت سازمانی جهت موفقیتدر عرصه رقابتی فراهم نمایند و نتایج تحقیق حاضر میتواند کمک شایانی به مدیریت شرکت در این زمینه داشته باشد. اینپژوهش با هدف بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی به مرحله اجرا در آمد. جامعه آماری پژوهش شامل۱۳۷ نفر کارکنان شرکت دنیای پردازش تهران بود که از میان آنان با توجه به جدول کرجسی و مورگان ۱۰۶ نفر با استفاده ازروش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. برای جمع آوری داده ها پژوهش از پرسشنامه های عدالت سازمانیکالکوئیت ( ۲۰۰۱ )، و رفتار شهروندی سازمانی پادساکف و همکاران ( ۱۹۹۰ ) استفاده شد. جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازآزمون های کولوموگروف-اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی و رفتارشهروندی سازمانی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحقیق بیانگر آن بود که بین ابعاد رویه ای، تعاملی واطلاعاتی عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد. نتایج تحقیق رابطه ی معنادار بینعدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی را رد کرد. همچنین رابطه ی مثبت و معنیدار بین عدالت سازمانی با دو بعد رفتارشهروندی سازمانی شامل فضیلت مدنی و جوانمردی مورد تأیید قرار گرفت، اما نتایج نشان داد که بین عدالت سازمانی با سهبعد رفتار شهروندی سازمانی شامل وجدان کاری، نوعدوستی و نزاکت رابطه معنی داری وجود ندارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.