دانلود مقاله تأثیر مؤلفه های مدیریت دانش بر تواناسازی سازمان

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مراد میرزاده – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه
صدیقه عزیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج
عیسی فهیم – گروه مدیریت و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کهنوج

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مؤلفه های مدیریت دانش برتواناسازی سازمان استانداری استان سیستانو بلوچستان. جامعه آماری مورد مطالعه را کارمندان بخش ستاد مرکزی و معاونت های استانداری استانسسیتان و بلوچستان به تعداد ۳۵۰ نفر تشکیل میدهند و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ۱۸۰ نفر تعیینگردید. برای جمع آوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و و توانمندسازی استفاده شده وبرای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss19 و با استفاده از روشهای آماری متناسب همانندآزمون تی تک نمونه ای و رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت دانش وابعادش بر تواناسازی سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.