دانلود مقاله تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی: شرکت پارس خزر رشت)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی حضرتی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی-رشته مدیریت دولتی
فرزاد خرسندی شهرستانی – دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
پرهام کاوه گر – دانشجو کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد انزلی

چکیده:

از تکنیک های موثر در عصر حاضر و در بازار در حال اشباع با توجه به اهداف بازاریابی ارزش محور، توسعه ی مفهوممسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری در کالبد محصولات و خدمات می باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرمسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان با میانجی گری اعتماد مشتری، هویت مشتری با سازمان و رضایت مشتریمی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری، مشتریان محصولاتشرکت پارس خزر رشت می باشد. حجم نمونه برابر با ۳۸۴ نفر می باشد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد وروش های کتابخانه ای و میدانی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS و SPSS استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است مسئولیت اجتماعی شرکت به طور مستقیم بر اعتماد مشتری،رضایت مشتری و هویت مشتری با شرکت تاثیر دارد و به طور غیر مستقیم می تواند بر وفاداری اثرگذار باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.