دانلود مقاله تأثیر چرخه عمر شرکتبر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوق صاحبان سهام

0

سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمد رحمانی – گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، ایران
ابراهیم وحیدی الیزیی – استادیار گروه حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز ، ایران

چکیده:

افشای صحیح و به موقع اطلاعات، از جمله ابزارهای با اهمیت مدیران شرکتها جهت کاهش هزینه سرمایه می باشد. بااین حال به نظر می رسد، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچکتر مزایای بیشتری را از بهبود و بالا بردن میزان افشاکسب می نمایند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت در تعدیل رابطه بین کیفیت افشا و هزینه حقوقصاحبان سهام می باشد. در راستای این هدف، اطلاعات مربوط به ۸۶ شرکت برای دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱ جمع آوریگردید و با استفاده از روش پانل دیتا مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که بتا (Beta) رابطه مثبت و معناداری با هزینه حقوق صاحبان سهام در مدل های برآوردی داشته است. همچنین اثر ارزش دفتری به ارزش بازار سهام(BTM) بر هزینه حقوق صاحبان سهام نیز مثبت و معنادار بوده است. اثر اهرم مالی (LEV) هزینه حقوق صاحبان سهام نیز مثبت و معنی دار به دست آمد. همچنین اثر چرخه عمر بر هزینه حقوق صاحبان سهام نیز مثبت و از لحاط آماری معنی دار بوده است.همچنین اثر چرخه عمر بر هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله بلوغ شرکت اثر قویتری بر هزینه حقوق صاحبان سهام داشته است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.