دانلود مقاله تبیین جامعه شناختی علل و عوامل موثر بر اعتیاد در شهر زنجان

0

مقاله تبیین جامعه شناختی علل و عوامل موثر بر اعتیاد در شهر زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در علوم رفتاری از صفحه ۵۱ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: تبیین جامعه شناختی علل و عوامل موثر بر اعتیاد در شهر زنجان
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علل اعتیاد
مقاله عوامل اعتیاد
مقاله اعتیاد در شهر زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساعی ارسی ایرج
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری فرید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف کلی این مقاله تبیین جامعه شناسی علل و عوامل موثر بر اعتیاد در شهر زنجان بوده است.
روش: نوع مطالعه، توصیفی و علی (پس از وقوع) بود و از روش پیماش (Survey Method) استفاده گردید. برای مطالعه اکتشافی و واکاری ادبیات پژوهش از روش بررسی اسناد و مدارک (Documentary Method) بهره گرفتیم. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته گردآوری گردید. پرسشنامه پس از طراحی مقدماتی، پیش آزمون شده و پس از اعتباریابی و محاسبه روایی و اصلاح، نهایی شده و گردآوری گردید. پرسشنامه در مراکز بازپروری سازمان بهزیستی شهر زنجان تکمیل گردید. پاسخگویان معتادان حاضر در این مراکز بودند. جامعه آماری تعداد کل معتادان شهرستان زنجان (N=3480) نفر در سال ۱۳۹۱ بودند.
یافته ها و نتایج: فرضیه اول نشان داد که بین معاشرت با دوستان ناباب و گرایش به اعتیاد رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه دوم پس از تایید نشانگر این است که بین لذت جویی و گرایش به اعتیاد رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه سوم تایید کرد که بین فقر اقتصادی خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه معنی داری وجود دارد. هم چنین در فرضیه چهارم پژوهش، رابطه فقر فرهنگی و گرایش به اعتیاد تایید گردید. فرضیه پنجم نشانگر آن است که بین رفاه مادی در خانواده و گرایش به اعتیاد رابطه معنی داری وجود دارد. فرضیه ششم بین ساختار خانوادگی نامناسب تر و گرایش به اعتیاد رابطه معنی داری را تایید کرد. فرضیه هفتم رابطه بین بیکاری و گرایش به اعتیاد را تایید ننمود و سرانجام فرضیه هشتم بین درد گریزی و گرایش به اعتیاد رابطه معنی دار را تایید کرد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.