دانلود مقاله توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تاکید بر مشارکت اجتماعی (مطالعه موردی شهر شوش کوی وهب)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمدحسن یزدانی – استادیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی
حسین نظم فر – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی دانشگاه محقق اردبیلی
سیدمحسن چریم – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری (نویسنده مسئول)
غلامرضا جولا – کارشناس ارشد جامعه شناسی ومدرس دانشگاه پیام نور شوش

چکیده:
ایجاد سکونتگاههای غیررسمی از پیامدهای نامطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدنشتابان و نابرابری های منطقه ای شکل گرفته و شهرها و خصوصاً کلان شهرهای کشور را با مسائل عدیده ای مواجه ساختهاست. پژوهش حاضر با هدف بررسی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در شهرشوش انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایشی و شیوهی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. جامعهآماری این پژوهش را حاشیه نشینان کوی شهید وهب شهر شوش تشکیل می دهند که تعداد آنها در سال ۱۳۹۱ بالغ بر۳۷۵۲ نفر بوده است و از آن تعداد ۳۴۹ نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهشنشان داد که درک نادرست از مفهوم مشارکت، شناخت ناکافی نسبت به توانایی های درونی و بیاعتمادی نسبت به مدیریتشهری، عملکرد نامطلوب مدیریت شهری در کنار سایر عوامل، در عدم مشارکت سازمان یافته ساکنان این نواحی مؤثر است.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.