دانلود مقاله توسعه فیزیکی شهر با تاکید برتوسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر شوش دانیال)

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۲۱
نویسنده(ها):
مصطفی خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور اهواز
عبدالنبی شریفی – استاد یار گروه جغرافیا دانشگاه پیام نور ایران
محسن چریم – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:
درجهان امروز بسیاری از شهرها همراه با توسعه فیزیکی مواردی مانند تراکم زمین، تغییرکاربری زمین،ساختمانهای متروک وبسیاری ازموضوعات زیست محیطی دیگر، موضوع پایداری شهرها را مطرح می کنند.باتوجه به مسائل و مشکلاتی که شهرها دارند، بایستی در پی توسعه فیزیکی شهر به ابعاد و اصول توسعه پایدارشهری توجه نمود. هدف فرآیند پایدار شهری ایجاد یا تقویت ویژگیهای پایداری در زندگی اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی وزیست محیطی شهر است. دراین پژوهش توسعه پایدارشهر شوش مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتهاست. یکی از مشکلات عمده در برنامه ریزی شهری با توجه به رشد جمعیت وکمبود امکانات زیربنایی، تعیینجهت مناسب توسعه فیزیکی شهر برای جوابگویی به نیازهای فعلی و پیش بینی برای نیازهای آینده می باشد.یکی دیگر از اهداف تحقیق، تعیین جهت مناسب توسعه فیزیکی شهر شوش می باشد. بدین منظور پس ازبررسی و شناخت شهر از ابتدای شکل گیری، عوامل موثر در توسعه فیزیکی شهر در قالب عوامل طبیعی،اجتماعی، فرهنگی و کالبدی تحلیل گردید. برای پیش بینی جهت مناسب توسعه فیزیکی شهر عوامل کاربریزمین، تراکم شهری و اراضی کشاورزی با استفاده از نرم افزار GIS تعیین گردید.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.