دانلود مقاله توسعه پایداردرارتباط با انسان و محیط زیست در راستای حفاظت از منابع

0

سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه کالبدی
تعداد صفحات: ۲۰
نویسنده(ها):
آرام فرشباف آذریان – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر
سعیده فیضی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آذرشهر

چکیده:
با توجه به کمبود انرژی و مشکلات زیست محیطی و حفاظت از منابع بایستی ساختمانها به گونه ای طراحی شوند که میزاناستفاده از منابع جدید را تا حد ممکن کاهش داده و در پایان عمر مفید خود برای ساختن بنای جدید، خود به عنوان منبع جدیدبه کار روند. گر چه جهت گیری این اصل، همچون سایر اصول اشاره شده به سوی ساختمانهای جدید است، ولی باید یادآور شدکه اغلب منابع موجود در جهان در محیط مصنوع فعلی بکارگرفته شدهاند و ترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمانهای فعلی برای کاهشاثرات زیست محیطی امری است که از اهمیتی برابر با خلق سازههای جدید برخوردار است. هدف از طراحی ساختمان های پایدارکاهش آسیب بر روی محیط، منابع انرژی و طبیعت است. اساس روش مطالعات حاضر مرور مقالات،کتابها ، سایت های اینترنتی وطرح های اجرا شده مرتبط با موضوع می باشدو نتایج بدست آمده از این بررسی ها حکایت از آن دارد که اهمیت دادن به زندگیانسانها و حفظ و نگهداری از منابع در حال و آینده، کاربرد مصالحی که چه در هنگام تولید ویا کاربری و حتی تخریب با محیطخود همگن و پایدار باشند، حداقل استفاده از انرژیهای سوختی و حد اکثر بکارگیری انرژیهای طبیعی، حداقل تخریب محیطزیست، بهبود فیزیکی و روانی زندگی انسان هاو کلیه موجودات زنده و هماهنگی با محیط طبیعی فقط با رعایت اصول معماریپایدار قابل دسترسی می باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.